Uppföljning

Uppföljning är en process genom vilken kvaliteten hos Wärtsiläs system för intern kontroll och dess effektivitet utvärderas på lång sikt. Inom Wärtsilä genomförs uppföljningen både fortlöpande och genom separata utvärderingar som omfattar interna, externa och kvalitativa revisioner. Ledningen för affärsområdena och PowerTech ansvarar för säkerställandet av att de relevanta lagarna och bestämmelserna efterföljs inom deras respektive ansvarsområden. Wärtsiläs ledning följer den interna kontrollen som en del av den normala ledningsverksamheten. Styrelsens revisionskommitté utvärderar och säkerställer ändamålsenligheten och effektiviteten hos Wärtsiläs interna kontroll och riskhantering.

Funktionen för intern revision assisterar revisionskommittén i utvärderingen och säkerställandet av ändamålsenligheten och effektiviteten hos Wärtsiläs interna kontroll och riskhantering genom att genomföra regelbundna revisioner av koncernens juridiska enheter och stödfunktioner enligt en årlig plan. Wärtsiläs externa revisor och andra kontrollinstanser såsom kvalitetsrevisorer utvärderar Wärtsiläs interna kontrollmekanismer. Koncernens ekonomi- och kontrollfunktion övervakar att de finansiella rapporteringsprocesserna och kontrollerna efterföljs. Den övervakar också riktigheten hos hela den externa och interna finansiella rapporteringen. Den juridiska funktionen övervakar att koncernens compliancepolicy efterföljs. De externa revisorerna verifierar riktigheten hos de externa årliga finansiella rapporterna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida