Styrelsen

Styrelsen består av 5-10 medlemmar och ansvarar för bolagets förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Mandatperioden för styrelsemedlemmarna är ett år, och de väljs av bolagsstämman. Enligt rekommendation 14 i bolagsstyrningskoden ska majoriteten av styrelsemedlemmarna vara oberoende av bolaget. Dessutom ska minst två av ovannämnda, till majoriteten hörande medlemmar vara oberoende av bolagets betydande aktieägare.

Förslag till styrelsens sammansättning publiceras i kallelsen till bolagsstämma. Detsamma gäller förslag till styrelsens sammansättning, om förslaget understöds av minst 10% av det röstetal som bolagets aktier medför och om de föreslagna kandidaterna har gett sitt samtycke till uppdraget och om bolaget har fått information om förslaget i så god tid att det kan inkluderas i kallelsen. Kandidater som uppställs ska publiceras separat i motsvarande ordningsföljd. Wärtsilä publicerar biografiska uppgifter om dem som nominerats till styrelsemedlemmar på sin webbplats i samband med publiceringen av kallelsen till bolagsstämman.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Styrelsen styr och övervakar bolagets verksamhet, beslutar om viktiga verksamhetsprinciper, mål och strategier. Principerna för det praktiska styrelsearbetet har fastställts i en arbetsordning som godkänts av styrelsen. Styrelsen har även godkänt arbetsordningen för de av styrelsen tillsatta kommittéerna. I arbetsordningen för respektive kommitté definieras kommitténs viktigaste uppgifter och verksamhetsprinciper.

Förutom beslutsärenden får styrelsen vid sina möten aktuella uppgifter om koncernens verksamhet, ekonomi och risker.

Styrelsen ska årligen utvärdera sin verksamhet och sina arbetsmetoder. Syftet med utvärderingen är att utreda hur styrelsens verksamhet utfallit under året. Dessutom utgör utvärderingen en grund för utvecklingen av styrelsens verksamhetssätt.

Styrelsen sammanträder enligt en på förhand överenskommen tidtabell 7-10 gånger per år. Därtill sammanträder styrelsen vid behov. Alla möten protokollförs.

Styrelsen 2012

Från och med 8.3.2012 bestod styrelsen av följande nio medlemmar: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Lars Josefsson, Mikael Lilius (ordförande), Gunilla Nordström, Markus Rauramo och Matti Vuoria (vice ordförande).

Fram till 8.3.2012 bestod styrelsen av följande nio medlemmar: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Lars Josefsson, Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius (ordförande), Markus Rauramo och Matti Vuoria (vice ordförande).

Under 2012 var den strategiska utvecklingen av Wärtsilä en viktig fråga på styrelsens agenda. Ett centralt tema var förvärvet av Hamworthy och uppföljningen av integrationsprocessen. Andra frågor på agendan var uppföljningen av utvecklingen i anslutning till Wärtsiläs operativa miljö och finansiella ställning vid sidan av styrelsens andra uppgifter.

Styrelsens självständighet

Alla nio styrelsemedlemmar ansågs vara oberoende i förhållande till bolaget och sex medlemmar ansågs vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. De tre ledamöter som bedömdes vara beroende av bolagets större aktieägare var Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth på grund av deras ställning i Fiskars Oyj Abp:s styrelse. Fiskars är en betydande aktieägare som direkt eller indirekt äger cirka 13% av aktierna i Wärtsilä.

Styrelsemedlemmarnas deltagande

Under 2012 sammanträdde Wärtsiläs styrelse nio gånger. Medlemmarnas deltagandegrad var 95% i genomsnitt.

Styrelsemedlemmarnas mötesdeltagande 2012
Antal styrelsemöten Deltagande (%)
Mikael Lilius, styrelseordförande 9/9 100
Matti Vuoria, vice ordförande 9/9 100
Maarit Aarni-Sirviö 9/9 100
Kaj-Gustaf Bergh 6/9 67
Alexander Ehrnrooth 9/9 100
Paul Ehrnrooth 9/9 100
Lars Josefsson 9/9 100
Gunilla Nordström 6/7 86
Markus Rauramo 9/9 100
Fram till 8.3.2012
Bertel Langenskiöld 2/2 100

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida