Styrelsens ansvar

Styrelsen behandlar alla de ärenden som styrelsen uttryckligen ansvarar för i enlighet med lagar, övriga bestämmelser och bolagsordningen. Viktigast bland dessa är:

 • bokslut och delårsrapporter,
 • ärenden som ska föredras för bolagsstämman,
 • utnämning av verkställande direktör, vice verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören om en sådan utnämns,
 • och organisering av den ekonomiska kontrollen.

Styrelsen ska även behandla sådana ärenden som med tanke på koncernverksamhetens resultat är så omfattande att de inte kan anses höra till koncernens löpande förvaltning. Exempel på sådana ärenden är:

 • fastställa koncernens strategiska plan och långsiktiga målsättningar,
 • godkänna koncernens årliga affärsplan och budget,
 • besluta om investeringar, företagsförvärv samt överlåtelse av egendom, som är betydande eller som avviker från koncernens strategi,
 • godkänna produktutvecklingsprojekt och utvecklingsprogram av strategisk betydelse,
 • uppta lån och ställa borgen eller ingå andra motsvarande förbindelser, om ansvarsbeloppet är avsevärt,
 • fastställa principer för riskhanteringen,
 • fastställa koncernens organisationsstruktur,
 • utnämna direktionsmedlemmarna och godkänna löne- och pensionsförmåner,
 • följa upp och utvärdera verkställande direktörens arbete,
 • godkänna förvaltningsprinciper och styrsystem,
 • tillsätta styrelsens kommittéer,
 • samt bevilja bidrag till allmännyttiga syften.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida