Styrelsens kommittéer

Vid sitt konstituerande möte tillsätter styrelsen årligen en revisionskommitté, en utnämningskommitté och en premieringskommitté samt vid behov andra kommittéer. Styrelsen utser kommittéernas medlemmar och ordförande. Styrelsen har också rätt att avskeda kommittémedlemmar. Kommittéernas medlemmar utses för styrelsens mandatperiod. Utöver kommittémedlemmarna kan andra styrelsemedlemmar delta i kommittéernas möten. Kommittéerna har i uppgift att bereda ärenden som kommer upp för beslut vid styrelsemötena. Kommittéerna har inte egen självständig beslutanderätt.

Revisionskommittén

Styrelsen tillsätter en revisionskommitté med uppgift att assistera styrelsen. Styrelsen utnämner inom sig minst tre medlemmar till kommittén. Medlemmarna ska ha tillräcklig kompetens som krävs för att sköta revisionskommitténs uppgifter.

Styrelsen fastställer revisionskommitténs uppgifter i arbetsordningen för kommittén. Revisionskommittén ska följa upp rapporteringsprocessen för bokslut, övervaka den finansiella rapporteringsprocessen, följa upp den interna kontrollens effektivitet samt systemen för intern revision och riskhantering. Därtill utvärderar kommittén beskrivningen av de allmänna dragen hos systemen för intern kontroll och riskhantering i anslutning till den finansiella rapporteringsprocessen, övervakar den lagstadgade revisionen av bokslutet och det konsoliderade bokslutet, utvärderar revisionsbolagets oavhängighet och bereder förslaget till valet av revisor.

Ordföranden för revisionskommittén sammankallar kommittén vid behov. Ordföranden avlägger också rapport till styrelsen om kommitténs förslag samt rapporterar regelbundet om kommitténs möten.

Revisionskommittén 2012

Ordförande Markus Rauramo, medlemmar Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth och Lars Josefsson. Alla medlemmar är oberoende av bolaget och tre medlemmar är oberoende av bolagets större aktieägare. Revisionskommittén sammanträdde fem gånger under 2012. Den genomsnittliga deltagandegraden för alla kommittémedlemmar var 100%.

Utnämningskommittén

Styrelsen tillsätter en utnämningskommitté med uppgift att assistera styrelsen. Styrelsen ska bland sina medlemmar tillsätta minst tre medlemmar till kommittén. Majoriteten av kommittémedlemmarna ska vara oberoende av bolaget.

Styrelsen fastställer utnämningskommitténs uppgifter i arbetsordningen för kommittén. Kommittén informerar vid behov viktiga aktieägare om ärenden i anslutning till valet av styrelsen. Vid behov bereder utnämningskommittén även ärenden i anslutning till utnämningen av styrelsemedlemmar för bolagsstämman. Utnämningskommittén bereder ärenden gällande belöningar till styrelsemedlemmar.

Ordföranden för utnämningskommittén sammankallar kommittén vid behov. Ordföranden avlägger också rapport till styrelsen om kommitténs förslag samt rapporterar regelbundet om kommitténs möten.

Utnämningskommittén 2012

Ordförande Mikael Lilius, medlemmar Kaj-Gustaf Bergh och Matti Vuoria. Alla medlemmar är oberoende av bolaget och två medlemmar är oberoende av bolagets större aktieägare. Utnämningskommittén sammanträdde två gånger under 2012. Den genomsnittliga deltagandegraden för alla kommittémedlemmar var 100%.

Premieringskommittén

Styrelsen tillsätter en premieringskommitté med uppgift att assistera styrelsen. Styrelsen ska bland sina medlemmar tillsätta minst tre medlemmar till kommittén. Majoriteten av kommittémedlemmarna ska vara oberoende av bolaget.

Styrelsen fastställer premieringskommitténs uppgifter i arbetsordningen för kommittén. Premieringskommittén ska bereda utnämningen av verkställande direktören, vice verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare och andra styrelsemedlemmar för styrelsen. Kommittén ska bereda belöningssystem för verkställande direktören och högsta ledningen samt förslag till premiering av dessa personer innan styrelsen tar ärendena till behandling.

Ordföranden för premieringskommittén sammankallar kommittén vid behov. Ordföranden avlägger också rapport till styrelsen om kommitténs förslag samt rapporterar regelbundet om kommitténs möten.

Premieringskommittén 2012

Ordförande Mikael Lilius, medlemmar Paul Ehrnrooth och Matti Vuoria. Alla medlemmar är oberoende av bolaget och två medlemmar är oberoende av bolagets större aktieägare. Premieringskommittén sammanträdde fyra gånger under 2012. Den genomsnittliga deltagandegraden för alla kommittémedlemmar var 92%.

Styrelsemedlemmarnas deltagande i kommittémöten 2012
Revisionskommittén Utnämningskommittén Premieringskommittén
Mikael Lilius, styrelseordförande - 2/2 4/4
Matti Vuoria, vice ordförande - 2/2 3/4
Maarit Aarni-Sirviö 5/5 - -
Kaj-Gustaf Bergh - 2/2 -
Alexander Ehrnrooth 5/5 - -
Paul Ehrnrooth - - 4/4
Lars Josefsson 4/4 1/1 -
Gunilla Nordström - - -
Markus Rauramo 5/5 - -
Fram till 8.3.2012
Bertel Langenskiöld 1/1 - -

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida