Skaderisker

Målsättningen för företagshälsovården och säkerhetssystemen, instruktionerna för säkerheten under resor och riktlinjerna för krishantering är att skydda Wärtsiläs arbetstagare. Ändamålsenliga försäkringar har tecknats för personalen, och för att betona vikten av arbetarskyddet har Wärtsiläs direktion beslutat att på koncernnivå införa ett mål på noll skador som leder till förlorad arbetstid. Ett särskilt projekt har skapats för detta syfte, och målet utgör en del av bolagets program för hållbar utveckling.

Miljöhanteringssystem har införts för att minska risken för miljöskador.

Wärtsiläs fastighetsenhet har ett fastighetsregister för alla använda fastigheter och meddelar riktlinjer för köp, försäljning, hyrning av fastigheter och deras säkerhet. Därtill utnyttjas externa rådgivare för miljörevisioner.

Ingen av Wärtsiläs centrala tillverkningsenheter är belägen inom områden utsatta för naturkatastrofer. Katastrofscenarier identifieras, och om nödvändigt, minskas exponeringen genom att till exempel förlägga lokaler ovanför nivån för översvämningsrisken eller genom att bygga översvämningsdiken.

Affärskonsekvensanalyser och kontinuitetsplaner har gjorts för Wärtsiläs största produktionsanläggningar, och dessa omfattar riskerna för både fastigheterna och eventuella avbrott i affärsverksamheten.

Risker som Wärtsilä inte kan påverka genom egna åtgärder överförs i mån av möjlighet till försäkringsbolag. Wärtsilä använder ändamålsenliga försäkringspolicyn för att täcka skaderisker i anslutning till personal, tillgångar, avbrott i verksamheten samt verksamhets- och produktansvar.

För att hantera riskerna har Wärtsilä ett återförsäkringsbolag, Vulcan Insurance PCC Ltd.

Vilka försäkringar täcker vår affärsverksamhet?

Wartsila_AR12_chart_SE-24.png

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida