Finansiärer och aktieägare

Finansiärer

År 2012 var Wärtsiläs finansiella poster -30 miljoner euro. Vid slutet av året uppgick Wärtsiläs räntebärande netto främmande kapital till 567 miljoner euro, soliditeten till 42,0% och skuldsättningsgraden till 0,31.

Aktieägarvärde

Till aktieägarna föreslås att 197 miljoner euro utdelas i dividend. Målsättningen är att dividenden skall utgöra 50% av det operativa resultatet per aktie. Den aktiespecifika dividendutdelningen presenteras i noterna till bokslutet. Wärtsiläs resultat per aktie var 1,72 euro/aktie, och marknadsvärdet vid slutet av 2012 var 6.454 miljoner euro.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida