Wärtsiläs mål för reduktion av växthusgaser och andra utsläpp

Mål Tidtabell Status
En minskning av energiförbrukningen med åtminstone 10% i absoluta siffror (GWh) fram till 2016 jämfört med energiförbrukningen i genomsnitt 2005. 2016 Den andra fasen i Wärtsiläs program för energirevisioner fortsatte under 2012. Energirevisioner genomfördes i Frankrike, Norge, Singapore, Nederländerna och Storbritannien. Med hjälp av energirevisionerna identifieras inbesparingspotentialen och metoderna för att förbättra energieffektiviteten. Under 2012 började Wärtsilä genomföra energirevisioner för identifiering av inbesparningspotentialen för bolag utanför den ursprungliga revisionsramen. Energirevisionerna implementeras under 2012-2014. Energisparåtgärderna följs upp på årlig basis. Fram till 2012 hade energibesparingar på 19,9 GWh uppnåtts, vilket är ca 42% av slutmålet.
Lösningar för småskalig LNG för att ersätta flytande infrastruktur. 2015 Wärtsilä Oil and Gas (Hamworthy Asker) levererade flera återförgasningsenheter till landbaserade och flytande importterminaler. Genom att kombinera Wärtsilä Oil and Gas teknologi och bolagets kunnande inom kombinerad värme och kraft kan vi erbjuda en fullständigt integrerad LNG-mottagningsterminal och kraftverkslösning. Integreringen av återförgasning, behandling av avdunstad gas samt kraft- och värmegenerering skapar en unik kombination som erbjuder överlägsen ekonomiskt effektivitet och hög verkningsgrad.

Exempel på Hamworthys kunskapsområden är fölljande levererade anläggningar: en småskalig förgasningsanläggning levererad till Sköldvik (Gasum) år 2010 och en medelstor LNG-driven anläggning levererad till Kollnes (Gasnor) år 2007.

Det pågående projektet om ett biogasbaserat förgasningsanläggning kommer att generera kraft för bussar i Oslo. Med hjälp av anläggningen kan diesel ersättas i 135 bussar och därmed minskar CO2-utsläpp med 10.000 ton per år.
Minskning av utsläpp genom projekt för konvertering till gasdrift. 2015 Sedan 2004 har Wärtsilä utfört gaskonversioner på mer än 20 kraftverk samt en marininstallation, sammanlagt 780 MW.

Under 2012 har Wärtsilä slutfört en gaskonversion på ett 110 MW kraftverk. Två gaskonversioner är under arbete, sammanlagt 75 MW.
Ökning av den totala elektriska nettoverkningsgraden i kraftverk med enkel och kombinerad cykel i cyklisk drift. 2015 Wärtsilä har fortsatt att utveckla motorernas förmåga till snabba start och stopp. Betydande förbättring i har uppnåtts i start- och stopptiderna, och därmed har också kraftverkens cykliska effektivitet förbättrats både i kraftverk med både enkelt och kombinerad cykel.

Wärtsilä har också utvecklat koncept för minimerandet av miljöinverkan beroende på årliga användningscyklar. Detta har uppnåtts genom att minimera energikonsumtion under funktionsberedskap genom användning av nya teknologier och förbättrade motorkontrollsystem.

Dessutom har betydande utveckling uppnåtts i snabbheten på upp- och nedkörning, vilket möjliggör optimal bränsleförbrukning i tillfälliga belastningar samt maximala intäkter från reservmarknaden.
Påverka utvecklingen av dynamiska kraftmarknader för att möjliggöra förnybar integration i stor skala. 2015 Wärtsilä har deltagit i flera studier som har utvärderat värdet på flexibilitet inom kraftsystemet. Wärtsilä har också utvärderat olika kraftmarknadsmodeller och deras förmåga att säkra tillräckligt med flexibilitet inom kraftsystemet. Wärtsilä är i aktiv växelverkan med olika intressenter gällande dynamiska kraftmarknader.
Minskning av kraftförluster i elektrisk propulsion med medelspänning med 3-5%. 2015 En lösning är under utveckling och målsättningen är att leveranser till kunder kan börja tidigt under 2014.
Utveckling av lösningar för prestandahantering för olika slags fartyg som ökar kraftkällans effektivitet. 2012 Wärtsilä 3C är tillgänglig för kunderna.

Optimiser-lösningen är tillgänglig och i pilotfasen. Lösningen ger tillgång till fartygsdata på land. Mätning av propulsionseffektivitet är tillgänglig. Econometer-systemet är tillgängligt.  Systemet ger riktlinjer för den optimala användningen av kraftverket under resan. Optimerad trimning är tillgänglig i samband med 3C.
Utveckling av 10 nya Wärstsilä Optimiser-lösningar med vilka kunderna kan optimera prestandan under livscykeln. 2015 Den första fasen slutfördes under Q3/2012 och kommersiell implementering börjar under första kvartalet 2013. Flera lösningar som minskar operativa kostnader har utvecklats. Dessa lösningar förbättrar Wärtsiläs CBM-kunskaper och erbjuder operatörerna förbättrad användbarhet.
Minskning av växthusgasutsläpp med 3% genom förbättring av motorernas verkningsgrad. 2015 Teknologin är under utveckling och de första konceptstudierna visar positiva resultat.
Expansion av gasportföljen. 2015 De första leveranserna av LNGPac till nybyggen (Viking Grace). LNGPac-design är tillgänglig för containerfartyg. LNGPac såld till 6 installationer.
Stimulering av tillväxten för LNG-drivna offshoreservicefartyg. 2015 Wärtsilä erhöll en beställning för leverans av LNG-baserad propulsionssystem för tre avancerade offshorestödfartyg som kommer att operera i Mexikanska golfen.

Wärtsilä erhöll en beställning för leverans av fartygsdesign och integrerade maskinerilösningar för två avancerade LNG-drivna offshorestödfartyg som kommer att operera i Nordsjön.

Wärtsilä kommer att leverera LNG-lagringstanken och gashanteringssystemet för alla dessa 5 LNG-drivna offshorestödfartyg. Köpet av Hamworthy har stärkt Wärtsiläs kunskaper inom detta område betydligt.
Expandera utbudet av LNG-applikationer ytterligare från nuvarande fartygstyper och underlätta konvertering av motorer till LNG-drift. 2015 Lösningar sålda till 5 nya gasdrivna fartygstyper.

Wärtsilä har erhållit följande beställningar:
- Leverans av DF-motorer till ett 200 ton koreanskt lotsfartyg
- Leverans av komplett propulsionspaket för ett LNG-tankfartyg som kommer att operera främst i Nordsjön och Östersjön
- Leverans av LNG-drivna bogserbåtar som kommer att operera på den kinesiska kusten
- Leverans av DF-motorer för en OPV (marinen) som kommer att operera i Östersjön
- Leverans av DF-motorer för ett insjöfartyg som kommer att operera på insjöar i Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Belgien och Frankrike
Leverans av konsultationsprojekt inom miljö- och energieffektivitet: 10 projekt. 2015 Under 2012 fokuserade Wärtsilä på konsultationsprojekt relaterade till minskning av luft- och vattenförorening. I praktiken har Wärtsilä levererat ca 7 konsulteringsprojekt.

Konsulteringstjänsterna består av: fartygsinspektion, förslag om teknologier och specifika konfigurationer för att uppnå den önskade utsläppsminskningen, ekonomiska kalkyleringar, riktningar och scheman som illustrerar de nödvändiga fartygsmodifieringar och principerna gällande installering av utrustningen på fartyget.


Utöver de ovan nämnda målen har Wärtsilä interna försäljningsmål för miljöprodukter.

Wärtsiläs mål för minskning av utsläpp i vattendrag
Mål Tidtabell Status
Vidareutveckling av torra koncept för kombicykellösningar med hög verkningsgrad. 2015 Torrsystem för effektiva kombikraftverk har utvecklats med lovande resultat. Omfattande utvecklingsarbete har lett till inlämnandet av en patentansökan. Lösningen eftersträvar minimerad miljöinverkan genom reduktion av bränsle- och vattenkonsumtion. På grund av ett gemensamt kylningssystem är den nya lösningen mycket flexibel med hög verkningsgrad, speciellt vid delbelastning. Lösningen påverkas till låg grad av förändringar i miljöomständigheter.

Wärtsiläs mål för utveckling av den övergripande prestandan
Mål Tidtabell Status
Green Passport för alla Ship Powers produkter. 2012 Målet har uppnåtts under 2011. Wärtsilä kan leverera alla sina produkter i portföljen med Green Passport.
Genomförandet av tre livscykelbedömningar. 2015 De potentiella produktkategorierna för livscykelbedömning granskades. Den första livscykelbedömningen börjar under 2013.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida