Långsiktig forskningsverksamhet

HERCULES-programmet

Det långsiktiga FoU-programmet HERCULES inleddes 2002 och är anslutet till EU:s sjätte och sjunde ramprogram. Med anledning av sin gemensamma vision har Wärtsilä och MAN Diesel & Turbo, de två ledande tillverkarna av låg- och medelvarviga motorer, samarbetat med universitet, forskningsinstitut och andra industriella samarbetsparter för att utveckla marinmotorteknologin. Under den tredje fasen som inleddes 2012 siktar projektet HERCULES-C på att ta marinmotorteknologin ett steg vidare genom en förbättrad hållbarhet inom energiproduktion och total energiekonomi. Detta uppnås genom en omfattande integration av de nya teknologier som utvecklats under de två första faserna, HERCULES-A och HERCULES-B. Denna utmaning tacklas genom att kombinera optimering av motorns termiska processer, systemintegration, tillförlitlighet och en förlängd livscykel. De specifika målen är:

  • Ytterligare minskning av bränsleförbrukningen genom optimering av kraftproduktionen och -användningen
  • Utsläpp nära noll
  • Bevarande av motorernas tekniska prestanda under den operativa livslängden

HERCULES-C består av 47 underprojekt organiserade i tio delområden som omfattar hela spektret för marindieselmotorteknologi. Enligt plan genomförs projektet under tre år från 2012 till 2014 med en total budget på 17 miljoner euro. Projektet har beviljats 9,4 miljoner euro från EU-kommissionens ramprogram 7.

CLEEN – Cluster for Energy and the Environment

CLEEN Ltd. upprätthåller och utvecklar en öppen innovationsplattform av världsklass för marknadsdriven samforskning mellan industrin och den akademiska världen och är en del av SHOK (Strategiska koncentrationer för hög kompetens). Wärtsilä deltar i CLEEN:s forskningsprogram för framtida förbränningsmotorkraftverk (FCEP) som inleddes 1.1.2010. Programmet fokuserar på forskningsämnen och utveckling inom kolvmotorteknologier och relaterade kraftverksteknologier. De centrala forskningsområdena omfattar förbättringar av förbränningsprocessen, energieffektivitet, utsläppsreducerande metoder, värmeåtervinningssystem och kraftkonversionsteknologier. Andra viktiga forskningsområden är automation och kontroll, bränsleflexibilitet och användning av förnybara bränslen. Målen för programmet och dess omfattning har utarbetats av branschen i samarbete med forskningsinstitut, vilket möjliggör fördjupat samarbete i genomförandet av programmet och främjandet av banbrytande innovationer över breda gränsytor.

Den totala budgeten för FCEP-programmet är 37,8 miljoner euro. De budgeterade medlen kommer från de deltagande företagen (12,9 miljoner euro) och forskningsinstituten (5,1 miljoner euro), och resten, dvs. 19,8 miljoner euro, kommer från Utvecklingscentralen för teknik och innovationer (Tekes). Detta fyraåriga program har pågått i tre år och gett goda resultat, och forskningen fortsätter planenligt under det fjärde och sista året då fokus ligger på utnyttjandet av det etablerade forskningsnätverket och -infrastrukturen för att främja nya resultat och tekniska lösningar. FCEP-konsortiet består av de ledande tillverkarna av förbränningsmotorer och kraftutrustning, och de stöds av lokala forskningsinstitut och universitet. De 17 medlemmarna i konsortiet har en mycket hög teknisk och vetenskaplig kompetens på detta område.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida