Livscykeltänkande

Eftersom Wärtsiläs produkter har en lång ekonomisk livslängd är det viktigt att identifiera och bilda en helhetsuppfattning om de miljökonsekvenser som produkterna medför under deras livscykel. Resultaten av de gjorda livscykelbedömningarna visar att största delen av dieselmotorernas miljöverkningar under deras livscykel uppstår under driftsfasen. Den största miljöpåverkan från motorn orsakas av luftutsläpp under driften och av bränsleleveranskedjan i anslutning till driften. Wärtsilä hanterar sina produkters livscykel genom produktplanering, val av leverantörer, tillverkning, optimering av transporter, livscykelbaserat underhåll samt genom att utbilda och instruera kunderna i att använda produkterna och systemen så effektivt som möjligt. Wärtsilä erbjuder serviceavtal och lanserar produkter som hjälper kunderna att optimera sin verksamhet. Dessutom stöder Wärtsilä aktivt sina kunder i att välja lämpliga lösningar i ett tidigt skede av projekten.

Utöver livscykelbedömningar har Wärtsilä använt sig av andra bedömningskriterier baserade på slutanvändare och system för att identifiera utvecklingspotentialen hos existerande teknologier med tanke på nya applikationer och utvecklingsbehoven hos de erbjudna lösningarna.

Utvärderingsmodell på flera nivåer

Wartsila_AR12_chart_SE-16.png

 Miljöverkan – produktens livscykel

Wartsila_AR12_chart_SE-17.png

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida