Nya lösningar

Banbrytande teknologi för att minska utsläpp

Wärtsilä och ABB Turbo Systems bedriver samarbete inom ramen för ett samutvecklingsprojekt för att ta fram en ny banbrytande tvåstegsturbolösning för stora dieselmotorer. Avancerad motorteknologi i kombination med tvåstegsturbo ger betydande fördelar i bränsleförbrukning och motorutsläpp.

Inom ramen för programmet fokuserar Wärtsilä på att utveckla avancerad motorteknologi som tillsammans med turbokompressorn kan uppnå den högsta möjliga verkningsgraden och bli en kostnadseffektiv kommersiell lösning för kunderna. ABB Turbo Systems levererar turbokompressortekniken med en definierad prestanda vad gäller luftflöde, tryckkvoter och verkningsgrad.

Teknologin kommer att lanseras för specifika marknadssegment där livscykelkostnaderna är en kritisk faktor. Den första industritillverkade motorn har levererats från fabriken i Vasa, där motorns prestanda och tillverkningsprocess har validerats.

Fartygsdrift med gas

Flerbränsledrift med Wärtsiläs flerbränsleteknologi (DF) erbjuder miljöfördelar för gasmotorer. Den möjliggör låga utsläpp av CO2, NOx, SOx och partiklar samt drift med flytande bränsle om det inte finns tillgång till gas. DF-teknologin möjliggör också val av bränsle utifrån priset och tillgången. Användningen av DF-teknologi med gas som bränsle är en optimal lösning för fartyg som vistas långa tider i ECA-zoner och för fartyg som transporterar gas, till exempel LNG-tankfartyg.

Wärtsilä håller på att ta fram en komplett portfölj av medelvarviga gasmotorer och tillhörande bränslehanteringssystem för LNG-tankfartyg och gasdrivna fartyg. Wärtsilä utvecklar också gasdrivna tvåtaktsmotorer.

Kraftgenerering på fartyg med utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC)

Wärtsilä förbättrar kraftgenereringens verkningsgrad ytterligare på fartyg med hjälp av VOC-återvinningssystem genom att integrera en VOC-återvinningsanläggning i en förbrännings- och kraftenhet. Hela systemets verkningsgrad förbättras med 20-40%. Patent har sökts för innovationen, som kommer att testas 2013.

Effektivare användning av hjälpmotorer på mycket stora gastankfartyg (VLGC)

Under de senaste åren har Wärtsilä utvecklat nästa generations system för kondensation av ånga i gasoltankar ombord på VLGC-fartyg. Genom en innovativ kombination av större förvätskningsenheter som drivs med varierande hastighet och en integrerad kondenseringshet för den mindre flyktiga lasten ombord på ett VLGC-fartyg kan hjälpmotorernas belastning justeras optimalt. Detta minskar de genomsnittliga utsläppen med 1-1,5 ton per dag per fartyg. Det första fartyget med denna installation väntas bli klart 2013.

Flytande biogas för kollektivtrafik

Wärtsilä har utvidgat sin produktportfölj av kondensationsanläggningar genom att ta fram en ny kondenseringsprocess med bättre effekt än de konkurrerande teknikerna. Processen utvecklas så att den ska vara skalbar och lika användbar i mindre biorötkammare för lantbruk som i större industriella biorötkammare. Den första kommersiella anläggningen utvecklas för närvarande och väntas vara i drift under andra kvartalet 2013. Utsläppen från denna anläggning minskar sammanlagt med cirka 12.000 ton om året. Samtidigt utvecklas en testanläggning för att garantera fortlöpande fokus på effektivitet och systemförbättringar.

LNG som bränsle för LPG-tankfartyg i kombination med lasthanteringssystem ombord minskar bränsleförbrukningen

Wärtsilä utvecklar ett kombinerat system för hantering av LNG-bränsle och last för LPG-tankfartyg genom att utnyttja LNG-bränslets låga temperatur för att kondensera förångad last under resan. Den förväntade minskningen i utsläppen endast från hjälpmotorer under resor är cirka 3,5-4,5 ton per dag per fartyg.

Högre bränsleflexibilitet

Wärtsiläs kraftverkslösningar är bränsleflexibla. Kraftverken kan konstrueras som flerbränslekraftverk eller så att kraftverket konverteras till drift med annat bränsle i något skede under livscykeln. Enligt Wärtsilä ökar efterfrågan på storskaliga projekt för flerbränslekraftverk i synnerhet på marknader där naturgasinfrastrukturen ännu inte är klar. Wärtsiläs flerbränslekraftverk kan i början drivas med flytande bränsle och när naturgas blir tillgänglig kan bränslet bytas till naturgas. Detta tillvägagångssätt maximerar kraftverkets driftsgrad och effektivitet under livscykeln.

Wärtsilä satsar mer resurser på användningen av alternativa bränslen som en del av sin proaktiva inställning som går ut på att tillhandahålla kostnadseffektiva, flexibla och miljövänliga lösningar för sina kunder. I sitt bränslelaboratorium undersöker Wärtsilä olika bränslekällor, såsom vegetabiliska oljor, djurfetter och emulsioner. De senaste åren har vi testat motorer som drivs på pyrolysolja från bildäck, olja från raffinering av bergolja, olika slags kondensat från olje- och gaskällor, jatrofaolja, fiskolja, kycklingolja, traditionella animaliska fetter och olika slags syntetiska oljor. Wärtsilä har också testat och utvecklat lösningar för drift med kondensat som möjliggör användning av lokalt tillgängliga bränslen från oljefält och fackelgas för att minska utsläppen av växthusgaser.

En kontrollerad global övergång till en hållbarare elinfrastruktur

Wärtsilä utvecklar sina produkter och sin inställning till marknader på ett sätt som gör det möjligt att erbjuda lösningar med högt värde för en modernare och hållbarare energiinfrastruktur. Wärtsiläs flexibla kraftlösningar gör det möjligt att installera mycket mer varierande, icke-reglerbar vind- och solkraftskapacitet i elsystemen utan att äventyra systemets stabilitet. Samma flexibla kraftverkslösningar erbjuder unika fördelar i anslutning till oförutsedda situationer i elnätet där de dynamiska egenskaperna såsom extremt snabb start (till full belastning på fem minuter), belastning och stopp är mycket viktiga. Ytterligare fördelar är en hög energieffektivitet över ett stort belastningsområde, flerbränsledrift, ingen vattenförbrukning och möjlighet att förlägga kraftverket i områden med otillräcklig transmissionskapacitet, till exempel i städer, till och med i Kalifornien som har de strängaste utsläppsbestämmelserna. Kombinationen vindkraft och Wärtsiläs dynamiska kraftverk erbjuder en stor möjlighet att dramatiskt minska CO2 -utsläppen i hela världen.

Effektiv prestanda utan vattenförbrukning

Wärtsiläs standardkraftverk är utrustade med kylarsystem med sluten cirkulation. Systemen möjliggör effektiv prestanda utan vattenförbrukning. Denna egenskap är tillgänglig för Wärtsiläs Flexicycle-kraftverk som utnyttjar spillvärme för ytterligare kraftgenerering. Vi arbetar fortlöpande för att förbättra kraftverkens verkningsgrad utan att öka kraftverkets vattenförbrukning.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida