Kundtillfredställelse

Wärtsilä utvecklar och fördjupar sina kundrelationer fortlöpande. Wärtsilä stöder sina kunder i konstruktionen, idrifttagningen och driften av den utrustning och de system som bolaget levererar i enlighet med varje kunds krav. Dialogen med kunderna är nödvändig med tanke på utvecklingen av verksamheten, produkterna och tjänsterna.

Wärtsilä ordnar kunddagar för existerande och potentiella kunder på olika ställen runt om i världen. På dessa evenemang behandlar man aktuella intressen ur både lokala och globala perspektiv samt diskuterar existerande och framtida behov och utmaningar. År 2012 ordnade eller deltog affärsområdena Ship Power och Power Plants i cirka 300 industrirelaterade evenemang i världen, inklusive internationella och nationella seminarier, utställningar och konferenser. Dessa evenemang besöktes av tusentals kunder, potentiella kunder och andra intressenter såsom investerare, konsulter, leverantörer och studerande.

För att förstärka vårt kundfokuserade tankesätt, använder vi i Wärtsilä ett integrerat kundresponssystem (CROL). Målet är att nå ypperliga långa kundrelationer genom att lyssna på kunderna och genom att reagera på deras respons. Utmaningar kan komma emot i en affärsverksamhet som vår – men om vi är där, lyssnandes på kunden och om vi tar en proaktiv roll i att lösa utmaningarna, utvecklas förhållandet.

Från våra kunder erhåller vi viktig respons under projektleveranserna men också under installationernas driftsperioder. Kundresponsen granskas konstant och åtgärder tas, både på den operativa sidan så väl som på ledningsnivån, för att säkerställa att vi möter kundernas förväntningar.

Under år 2012 erhöll vi över 3.000 värdefulla gensvar från våra kunder, angående olika aktiviteter som vi har tillsammans med dem. Över 300 av dessa kundgensvar satte igång korrigerande åtgärder som personalen på främsta linjen kunde börja arbeta på omedelbart.

Kundtillfredställelseresultat

Indikator för nöjdhet

W_graafit_SE-56.png

Kundtillfredsställelse i medeltal
2012 2011 2010 2009 2008
Power Plants 8,5 8,4 8,3 8,1 8,3
Ship Power 8,1 8,1 7,6 7,4 7,4
Services 8,4 8,3 7,9 7,9 7,8
Svar 3 022 2 188 1 933 1 859 2 204
Utvärderingen görs på en skala från 1-10 där 10 år högst. Indexet ovan räknas utifrån medeltalet av alla under året mottagna svar.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida