Personal

Strukturella förändringar 2012

Under 2011 offentliggjorde Wärtsilä förvärvet av Hamworthy, och affären genomfördes 31.1.2012. Hamworthy indelades i två affärsenheter, flödes- och gaslösningar samt miljölösningar. Integrationen av Hamworthy i Wärtsilä Ship Power inleddes omedelbart under ledning av ett globalt integrationsteam. Förvärvet gav Wärtsilä viktiga tillväxtsynergier inom offshore, marina gasapplikationer och miljölösningar. Wärtsilä Hamworthy har totalt 1.200 anställda runt om i världen.

I maj 2012 slöt Wärtsilä ett kontrakt om att förvärva MMI Boiler Management Pte Ltd:s tillgångar och affärsverksamhet. Det Singaporebaserade bolaget fokuserar på service och underhåll av pannor i marina och industriella applikationer. MMI Boiler Managements huvudsakliga verksamhet finns i Singapore, och bolaget verkar i Sydostasien och Stillahavsregionen. Förvärvet stärker Wärtsiläs panntjänster ytterligare och befäster vår ledande position på den globala marknaden för marinservice. Dessutom stöder förvärvet vår servicestrategi för fortlöpande utveckling av vårt utbud genom värdeskapande tjänster inom existerande kundsegment. MMI Boiler Management har en stark marknadsställning i Sydostasien och Stillahavsregionen, i synnerhet inom offshoresegmentet. Företagets verksamhet omfattar service, underhåll, reparation och installation av pannor både på land och till sjöss. Företaget hade 138 anställda.

I juli 2012 godkände Europeiska kommissionen Wärtsiläs försäljning av sin andel i MW Power Oy till Metso Abp. Enligt avtalet som offentliggjordes 31.5.2012 sålde Wärtsilä sin andel på 40 procent i samföretaget MW Power till företagets andra part Metso. Därigenom övertog Metso kontrollen över hela MW Power. I september 2008 ingick Wärtsilä och Metso ett avtal om att bilda samföretaget MW Power i syfte att slå ihop Metsos affärsområde Heat & Power och Wärtsiläs affärsområde Biopower.

20.12.2012 ingick Wärtsilä och Yuchai Marine Power Co. Ltd. (YCMP), dotterbolag till Guangxi Yuchai Group, ett avtal i Zhuhai i Kina om att bilda ett 50/50-samföretag som tillverkar medelvarviga marinmotorer i Zhuhai City i provinsen Guangdong. Samföretaget kommer att betjäna den allt mer dominerande kinesiska varvsindustrin och fokusera på tillverkning och testning av Wärtsilä 20, Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 motorer. Verksamheten väntas börja 2014. Samföretaget ska ännu godkännas av myndigheterna. Samföretaget med YCMP är ytterligare ett steg i Wärtsiläs strategi för en förbättrad konkurrenskraft, utnyttjande av viktiga tillväxtmöjligheter och stärkt fokus på offshore- och specialsegmenten i Kina, som är världsledande inom varvsindustrin.

Våren 2012 inleddes ett globalt projekt för att omstrukturera organisationen. Förändringen i strukturerna och ansvarsförhållandena gällde främst affärsområdena Ship Power och Industrial Operations. I anslutning till detta flyttades 961 anställda från Industrial Operations till Ship Power. Det huvudsakliga syftet med förändringen är å ena sidan att förnya organisationen så att den i högre grad stöder mer entreprenörsmässiga arbets- och ledningsmetoder och å andra sidan att skapa större transparens genom etableringen av globala affärslinjer som det globala affärsområdet Ship Power i sista hand ansvarar för. Industrial Operations döptes också om till PowerTech. En detaljerad övergångsplan blev klar i september, och den nya organisationen inledde verksamheten 1.10.2012.

Personal

Utöver direktanställda anställde Wärtsilä indirekt en extern arbetskraft på 2.878 årsverken bland underleverantörer i sina fabriker och enheter. Enheterna i Finland hade totalt 3.640 anställda.

Personal per land

W_graafit_SE-45.png

 

Personal per affärsområde

Ökningen i Ship Powers personal beror främst på förvärvet av Hamworthy.

W_graafit_SE-46.png

Personal per marknadsområde

W_graafit_SE-47.png

Antal anställda per affärsområde
Antal anställda Förändring
Power Plants 932 77
Ship Power 2 139 1 140
Services 11 163 -5
PowerTech 3 811 -280
Övriga 842 42
Anställda i heltids-/deltidsarbete

W_graafit_SE-48.png

Tillsvidare anställningar/visstidsanställningar

W_graafit_SE-49.png

Åldersstruktur

W_graafit_SE-50.png

Personalen minskade sammanlagt med 336 anställda i världen under 2012 i enlighet med de olika lokala och globala omstruktureringsprogrammen som inleddes 2011.

Dessutom ersattes inte en del av personalminskningen till följd av avslutade visstidsanställningar, frivillig avgång och pensionering. Samtidigt fortsatte Wärtsilä att rekrytera arbetstagare till kritiska kompetensområden. En stor del av de öppna arbetsplatserna fylldes av Wärtsilä-anställda.

20.8 inledde Wärtsilä Finland Oy samarbetsförhandlingar för att reorganisera bränslecellenheten. Samarbetsförhandlingarna om omorganiseringen föranleddes av Wärtsiläs förnyade produktutvecklingsstrategi, där utvecklingen av bränsleceller inte betraktas som en lönsam verksamhet för bolaget på medellång sikt. Samarbetsförhandlingarna omfattade till en början 30 personer. Våren 2012 började Wärtsilä bedöma möjligheterna att fortsätta med denna verksamhet tillsammans med en extern samarbetspartner. Ett avtal om att etablera ett nytt företag med Wärtsilä som minoritetsägare ingicks i december 2012. Nio anställda från den nedlagda bränslecellenheten kommer att anställas av det nya företaget.

1.11 offentliggjorde Wärtsilä sina planer på att rikta in tillverkningens fotavtryck och öka flexibiliteten för att anpassa verksamheten till den utmanande marknadssituationen och säkerställa bolagets konkurrenskraft. Enligt planen skulle tillverkningen och testningen av propellrar med vridbara blad och växellådor flyttas till Kina och Italien. Ett antal representanter för ledningen av den lokala propulsionstillverkningen föreslog att de skulle köpa maskinparken genom en MBO-transaktion och bli leverantörer till Wärtsilä.

23.11 kom parterna överens om att fortsätta utveckla MBO-förslaget, och enligt planerna kommer ett nytt företag att etableras på Wärtsiläs kontor i Rubbestadneset i januari 2013. Det nya företaget registrerades 6.12 med namnet Olvondo Industries AS. Avtalet träder i kraft 1.1.2013, och från och med detta datum kommer 88 före detta Wärtsilämedarbetare inom tillverkning av växellådor och propellrar att ha en ny arbetsgivare.

I Finland inleddes en fyra veckor lång permittering vid Wärtsiläs leveranscenter i Vasa 17.12. Permitteringen efterföljs av en förkortad arbetsvecka till slutet av juni 2013. Under våren 2013 genomförs dessutom ytterligare två permitteringsveckor. Permitteringarna omfattar över 700 personer. På individnivå pågår permitteringarna i cirka 40 dagar.

Wärtsilä hade 18.887 anställda i slutet av 2012 (17.913).

Personalstyrning 2012

Det främsta syftet med Wärtsiläs HR-strategi är att stöda koncernens strategier och konkretisera dem genom att utveckla Wärtsiläs organisation och kompetens med tanke på affärsbehoven. De främsta insatsområdena för HR-strategin är att ytterligare utveckla ledarskapet och ledningskulturen i företaget samt en högpresterande kultur i hela organisationen genom att främja verkligt engagemang bland medarbetarna med hjälp av öppen kommunikation, integritet och innovationer samt genom att säkerställa att affärsområdena har tillgång till ändamålsenliga resurser samt utbildade och motiverade medarbetare. Detta innebär stöd för organisatoriska omstruktureringar och förändringar, fortlöpande utveckling av kompetensen och en starkare prestationsstyrningsprocess med uppställande av mål, ändamålsenlig respons och utvärdering av de övergripande prestationerna samt erkännande för starka prestationer.

År 2012 var både integrationen av Hamworthy och omstruktureringen av bolaget till en mer entreprenörsfokuserad organisation viktiga projekt även för HR. Utöver dessa globala förändringar har flera lokala initiativ genomförts.

Wärtsiläs HR-verksamhet fortsatte att utveckla de allmänna personaladministrationsprocesserna och -verktygen samt de allmänna arbetsrutinerna över nations- och organisationsgränserna. Wärtsilä fortsatte att investera i teknologier och verktyg som möjliggör virtuellt samarbete och virtuella möten. Dessa åtgärder har medfört tydliga kostnadsbesparingar och – vilket är viktigare – ökat produktiviteten och förbättrat balansen mellan arbete och fritid genom att minska den tid som går åt till arbetsresor.

Prestationsstyrning

Prestationsstyrningsprocessen hjälper Wärtsilä att nå sina affärsmål genom att översätta affärsstrategier till mål för team och individer. Varje medarbetare bör känna till och förstå Wärtsiläs affärsstrategi och dess mål. Det som är ännu viktigare är att de förstår de mål som uppställts för deras enheter och arbete. En del av prestationsstyrningsprocessen går ut på att varje medarbetares prestationer bedöms grundligt utifrån de övergripande arbetsprestationerna. Bedömningen av de övergripande prestationerna är en faktor i belöningsbeslut enligt principen för prestationsbaserad belöning.

Inlärning och utveckling

Wärtsilä fortsatte att utveckla ledarskapet på flera områden. Nya inlärningslösningar för linjechefer har utvecklats för att stöda deras personaladministration och ledarroll. Ett årligt chefsutvecklingsprogram ordnades i november, och sex andra globala utvecklingsprogram för den högsta ledningen ordnades under 2012. Antalet chefsutbildningsdagar följs också regelbundet upp som ett nyckeltal inom HR. Nya utbildningsprogram för kärnkompetenser utvecklades och lanserades på fortlöpande basis inom försäljning, projekthantering och teknologi under 2012, och de kommer att utgöra en del av utbildningsutbudet även under 2013.

Inlärning i arbetet, inlärning på egen hand, mentorering, träning, arbetsrotation och arbetsuppgifter vars syfte är att möjliggöra kompetensöverföring från erfarna medarbetare till yngre arbetstagare är en integrerad del av inlärnings- och kompetensutvecklingen i företaget. Anställda erbjuds formell närutbildning på alla organisationsnivåer: från introducerande utbildning för nya medarbetare till utbildning av den högsta ledningen. Wärtsiläs medarbetare deltar totalt i 62.040 utbildningsdagar per år, i genomsnitt 3,4 dagar per medarbetare. Detta ger en antydan om omfattningen av denna funktion. Många utbildningsprogram är skräddarsydda för affärsområdenas specifika strategiska kompetensutvecklingsbehov.

Utbildningsdagar

W_graafit_SE-51.png

Utbildningsdagar per personalgrupp
Dagar/arbetstagare 2012 2011 2010 2009 2008
Ledning 3,3 3,4 3,2 3,9 2,7
Administration 3,9 2,5 2,9 3,8 3,3
Arbetare 3,0 3,4 3,3 3,5 3,5

Engagemang

Den positiva trenden gällande utvecklingssamtalen fortsatte också. År 2012 omfattade compliance-målet även arbetstagarna. Globalt var den genomsnittliga deltagandegraden i årliga utvecklingssamtal 84%. Att stärka engagemanget genom aktiv kommunikation av strategin har varit ett viktigt mål i alla Wärtsiläenheter. De olika kommunikationsinitiativens positiva effekter syntes också i den sjätte globala personalundersökningen MyVoice, som genomfördes i mars 2012.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida