Ledning av hållbar verksamhet

Wärtsiläs direktion bär det övergripande ansvaret för Wärtsiläs hållbarhetsresultat. Direktionen godkänner riktlinjerna och utvärderar regelbundet innehållet i dem. Direktionen ställer upp målsättningarna för hållbar utveckling och följer upp resultaten. Resultaten utvärderas i anslutning till ledningens rapporter på både direktions- och affärsområdesnivå.

Wärtsiläs funktion för hållbar utveckling ansvarar för tillhandahållandet av nödvändig information för ledningen, identifieringen av utvecklingsbehov samt samordningen av program för hållbarhet och utarbetandet av instruktioner. Detta sker i nära samarbete med affärsområdena och stödfunktionerna såsom HR, juridiska ärenden, compliance, kvalitet, Wärtsiläs inköpsorganisation och fastighetsförvaltning. Funktionen samlar och sammanställer också hållbarhetsdata från dotterbolagen.

Wärtsilä har tydligt definierade ansvarsområden som stöds av nödvändiga instruktioner och utbildning. Utbildningen omfattar bl.a. verksamhetsprinciperna samt frågor i anslutning till antikorruption samt miljön, arbetshälsan och arbetarskyddet. Wärtsilä följer upp hållbarhetsresultaten genom att utnyttja den information som tas fram med hjälp av de olika verktygen och aktiviteterna för hållbar utveckling såsom interna revisioner och compliance-processer.

Frivilliga förbindelser

Wärtsilä - UN Global Compact.jpg

Wärtsilä deltar i Sustainable Shipping Initiative och FN:s Global Compact Initiative. Wärtsilä har också undertecknat en överenskommelse 2008 genom vilken finländska industriföretag frivilligt strävar efter en sänkt energiförbrukning. Wärtsilä North America Inc. har förbundit sig till tull- och gränsbevakningsväsendets samt affärsvärldens frivilliga partnerskapsavtal mot terrorism (C-TPAT) som slöts 2003.

 
Wärtsiläs hållbarhetsverktyg
Grundläggande principer System och processer Andra
Vision, mission och strategi Kvalitetsledningssystem Hållbarhetsmål
Corporate Governance Miljöhanteringssystem Revisioner av hållbarhetsledningen
Företagsprinciper: Verksamhetsprinciperna, QEHS-policy, policy för jämlika möjligheter och rättvisa anställningsrutiner, antikorruptionspolicy, policy för compliancerapportering etc. System för hantering av arbetshälsa och arbetarskydd Utvecklingsverktyg: Due diligence, miljöundersökningar
Koncernhandbok Leverantörshanteringssystem Dialog med intressenter
Koncernens krav på leverantörer Riskhanteringsprocess Hållbarhetsrapportering

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida