Beslut av ordinarie bolagsstämman

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 8.3.2012 fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 0,90 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades 20.3.2012.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Lars Josefsson, Mikael Lilius, Gunilla Nordström, Markus Rauramo och Matti Vuoria.

Till revisor för året 2012 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget

Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.

Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten gäller i tre år från beviljandet av fullmakten. Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Lars Josefsson

Nomineringskommittén:
Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Matti Vuoria

Ersättningskommittén:
Ordförande Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida