Orderingång

Orderingång för fjärde kvartalet

Wärtsiläs orderingång för fjärde kvartalet ökade med 9% till 1.357 miljoner euro (1.250). Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderingång med 6% (1.275 miljoner euro under tredje kvartalet 2012). Orderingången jämfört med faktureringen för fjärde kvartalet var 0,89 (1,01).

Power Plants orderingång för fjärde kvartalet uppgick till 471 miljoner euro (464), vilket var i linje med motsvarande period året innan och 4% högre än för föregående kvartal (453 miljoner euro för tredje kvartalet 2012). Under fjärde kvartalet fick Wärtsilä betydande kraftverksorder från Brasilien, Mauretanien, Moçambique och USA. Wärtsiläs förmåga att leverera kraftverk i ett stort antal storleksklasser för många slags applikationer är ett bevis på styrkan hos Wärtsiläs Smart Power Generation-koncept.

Ship Powers orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 339 miljoner euro (324), en ökning med 5% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 13% (391 miljoner euro under tredje kvartalet 2012). Under fjärde kvartalet var orderaktiviteten starkast inom offshoresegmentet. Wärtsiläs största offshorerelaterade order omfattade kompletta mekaniska paket till tre nya borrfartyg som byggs av ett brasilienskt varv, en integrerad lösning till ett LNG-drivet offshorestödartyg som byggs i Norge och återigen ett komplett LNG-paket till ett offshorestödfartyg som kommer att operera i Mexikanska golfen. Wärtsilä vann också ett kontrakt på integrerade kraft- och automationssystem till två nya ryska isbrytare och ett kontrakt på propulsionsmaskineri samt system för gaslagring och -hantering till den första kanadensiska passagerarfärjan som kommer att drivas med LNG. Under kvartalet fick Wärtsilä dessutom en order på ett komplett propulsionspaket baserat på flerbränsleteknik till två nya gastankfartyg som byggs för en holländsk kund. Offshoresegmentet stod för 44% av orderingången under fjärde kvartalet, medan handelsfartygen stod för 28% och specialfartygen för 15%. Passagerarfartyg stod för 11% och fartyg för marinen för 1% av orderingången.

Affärsområdet Services orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 543 miljoner euro (459), vilket var 18% högre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 27% (428 miljoner euro under tredje kvartalet 2012). Under fjärde kvartalet ingick Wärtsilä ett 15-årigt avtal om leverans av reservdelar och ett 5-årigt avtal om teknisk service med KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd, som omfattar Amman Asia Electric Powers kraftverk på 573 MW som byggs i Jordanien. Wärtsilä ingick också ett underhållsavtal med South Texas Electric Cooperative i USA samt förlängde sitt drifts- och underhållsavtal med Guyana Power & Light, Inc. med fyra år och ett annat drifts- och underhållsavtal med United Cement Company of Nigeria Ltd med tre år.

Orderingång för rapportperioden

Wärtsiläs orderingång under rapportperioden januari-december 2012 uppgick till 4.940 miljoner euro (4.516), en ökning med 9%. Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,05 (1,07).

Power Plants orderingång under rapportperioden januari-december 2012 uppgick till 1.515 miljoner euro (1.602). Jämfört med året innan minskade orderingången med 5%, medan hela marknaden uppskattas ha minskat med 30-40%. Omkring 74% av beställningarna, mätt i MW, kom från gasbaserade marknader. År 2012 fick Wärtsiläs sin största kraftverksorder någonsin, nämligen på ett flerbränslekraftverk på 573 MW som byggs i Jordanien. En annan stor order kom från Azerbajdzjan och gällde ett gasdrivet kraftverk på 384 MW. Utöver dessa order fick Wärtsilä andra viktiga beställningar från Indonesien, Australien och USA under 2012.

Under rapportperioden januari-december 2012 var Wärtsilä Ship Powers orderingång 1.453 miljoner euro (1.000), en ökning med 45% jämfört med motsvarande period året innan. Under hela 2012 var orderaktiviteten god inom offshore- och specialfartygssegmentet. I linje med Ship Powers strategi fick Wärtsilä flera viktiga order på övergripande lösningar som omfattade fartygsdesign, propulsionsmaskineri, automation och annan utrustning samt flera order på miljölösningar, såsom avgasreningssystem för minskning av SOx-utsläpp och även de första beställningarna på system för hantering av ballastvatten. Viktiga order inom offshoresegmentet omfattade bland annat nio borrfartyg och sex rörläggningsfartyg i anslutning till det pågående offshoreprogrammet i Brasilien och flera offshorestödfartyg. Wärtsilä fick många order på flerbränslemotorer, vilket befäste företagets position som föregångare inom gasapplikationer. Flerbränsleutrustning kommer att levereras till bland annat en kanadensisk passagerarfärja, två gastankfartyg för ett holländskt shippingföretag, två kinesiska bogserbåtar, ett insjöfartyg som ska frakta torrlast i Europa, ett lotsfartyg för den sydkoreanska hamnmyndigheten samt tre offshorestödfartyg som kommer att operera i Mexikanska golfen. Offshoresegmentet stod för 46% av den totala orderingången, medan handelsfartygen stod för 28% och specialfartygen för 12%. Passagerarfartyg stod för 6% och fartyg för marinen för 7% av orderingången. Övriga order stod för 1%.

Services orderingång under rapportperioden januari-december 2012 uppgick till 1.961 miljoner euro (1.909). Under rapportperioden ingick Wärtsilä stora drifts- och underhållsavtal för kraftverk i Kenya, Östtimor, Sydafrika och Brasilien. Wärtsilä ingick också serviceavtal med Princess Cruise Lines Ltd och med Prestige Cruise Holdings Inc.

Orderingång
MEUR 10-12/2012 10-12/2011 Förändring 1-12/2012 1-12/2011 Förändring
Power Plants 471 464 1% 1 515 1 602 -5%
Ship Power 339 324 5% 1 453 1 000 45%
Services 543 459 18% 1 961 1 909 3%
Orderingång totalt 1 357 1 250 9% 4 940 4 516 9%
MW 10-12/2012 10-12/2011 Förändring 1-12/2012 1-12/2011 Förändring
Olja 80 720 -89% 796 1 647 -52%
Gas 652 213 206% 2 323 1 693 37%
Förnybara bränslen 27
Orderingång totalt 732 933 -22% 3 146 3 340 -6%

 

Orderingången per affärsområde

W_Q4_graafit_SE-6.png

Ship Power-orderingång per segment 2012

W_Q4_graafit_SE-7.png

Power Plants-orderingång per tillämpning 2012

W_Q4_graafit_SE-8.png

Orderingången jämfört med faktureringen

W_Q4_graafit_SE-9.png

Samföretagens orderingång

Orderingången för det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och för det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som tillverkar hjälpmotorer, uppgick till 242 miljoner euro (394) under rapportperioden januari-december 2012. Wärtsiläs innehav i dessa bolag är 50%, och vinsterna rapporteras bland resultatandelen i intresseföretag och samföretag.

Samföretagens orderingång

W_Q4_graafit_SE-10.png

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida