Koncernchefens
översikt

”Tack vare ett mycket starkt fjärde kvartal ökade Wärtsiläs omsättning för hela året med 12%, och lönsamheten var 10,9%.”

BJÖRN ROSENGREN Koncernchef

Se webcasten

Omsättningen återvände till tillväxt, lönsamheten stabil


”Jag är nöjd över resultatet för 2012, som präglades av svåra förhållanden i den globala ekonomin. Tack vare ett mycket starkt fjärde kvartal ökade Wärtsiläs omsättning för hela året med 12%, och lönsamheten var 10,9%. Orderingången steg med 9%, med en stark utveckling i Ship Powers beställningar, i synnerhet från offshoresektorn.

År 2012 gjorde vi vårt största förvärv genom tiderna i och med köpet av Hamworthy. Affären stöder vår tillväxtstrategi inom marina gasapplikationer samt offshore- och miljölösningar. Intresset för marina gasapplikationer var fortsatt starkt, och orderingången återspeglar vår ledande position på marknaden för flerbränsleapplikationer. Inom miljlösningar var marknadsaktiviteten i en stigande trend. Vår position på den växande offshoremarknaden är god, inte minst i Brasilien därifrån vi fick flera viktiga beställningar. Affärsområdet Power Plants mottog två av sina största beställningar någonsin, och i dag betraktas Wärtsilä som en seriös aktör på marknaden för kraftverk med en kapacitet på över 500 MW. Jag är också mycket nöjd över att affärsområdet Services omsättning återigen ökar och att viktiga långfristiga servicekontrakt har ingåtts trots de tuffa marknadsförhållandena.

Under 2013 kommer det ekonomiska läget fortfarande att vara osäkert, men våra marknadsutsikter förblir stabila. Tack vare vår solida orderbok kommer omsättningen att öka något under 2013, och vi tror att vi kan bevara vår lönsamhet på ungefär samma nivå som år 2012.”

björn-autograph.png

BJÖRN ROSENGREN Koncernchef

Wärtsiläs utsikter

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2013 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

Centralt under fjärde kvartalet
 • Orderingången ökade med 9% till 1.357 miljoner euro (1.250)
 • Omsättningen ökade med 24% till 1.533 miljoner euro (1.238)
 • Orderingång jämfört med faktureringen (book-to-bill) 0,89 (1,01)
 • Rörelseresultat (EBIT) 186 miljoner euro, dvs. 12,2% av omsättningen (145 miljoner euro, dvs. 11,7%)
 • EBITA 196 miljoner euro, dvs. 12,8% av omsättningen
  (149 miljoner euro dvs. 12,1%)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,62 euro (0,45)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 187 miljoner euro
  (-71)
Centralt under rapportperioden januari–december 2012
 • Orderingången ökade med 9% till 4.940 miljoner euro (4.516)
 • Omsättningen ökade med 12% till 4.725 miljoner euro (4.209)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,05 (1,07)
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 515 miljoner euro, dvs. 10,9% av omsättningen (469 miljoner euro dvs. 11,1%)
 • EBITA var 550 miljoner euro, dvs. 11,6% av omsättningen (485 miljoner euro dvs. 11,5%)
 • I slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 4.492 miljoner euro (4.007), en ökning med 12%
 • Resultat per aktie 1,72 euro (1,44)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 153 miljoner euro (232)
 • Dividendförslag 1,00 euro/aktie
Nyckeltal
MEUR 10-12/2012 10-12/2011 Förändring 1-12/2012 1-12/2011 Förändring
Orderingång 1 357 1 250 9% 4 940 4 516 9%
Orderstock i slutet av perioden 4 492 4 007 12%
Omsättning 1 533 1 238 24% 4 725 4 209 12%
Rörelseresultat (EBITA)1 196 149 32% 550 485 13%
% av omsättningen 12,8% 12,1% 11,6% 11,5%
Rörelseresultat (EBIT)2 186 145 28% 515 469 10%
% av omsättningen 12,2% 11,7% 10,9% 11,1%
Resultat före skatter 161 131 452 429
Resultat/aktie, EUR 0,62 0,45 1,72 1,44
Rörelseverksamhetens kassaflöde 187 -71 153 232
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 567 58
Bruttoinvesteringar 513 187
Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,04

1 EBITA visas utan engångsposter på 34 miljoner euro (24) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 35 miljoner euro (16) under rapportperioden januari-december 2012. Under fjärde kvartalet uppgick engångsposterna till 17 miljoner euro (7) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 10 miljoner euro (4).
2 EBIT visas utan poster av engångskaraktär.

 

Nästa sida