Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Under 2012 fokuserade Wärtsiläs FoU-verksamhet starkt på utvecklingen av teknologier och produkter som uppfyller kraven i den allt strängare miljölagstiftningen samt också på produkter och lösningar som säkerställer en lönsam drift. De FoU-relaterade kostnaderna var på en hög nivå och uppgick till 188 miljoner euro, dvs. 4% av omsättningen.

Typgodkännanden av systemen för hantering av ballastvatten har framskridit. Alla tester av AQUARIUS UV-systemet är klara och typgodkännande beviljades i december 2012. De första beställningarna på UV-baserade system erhölls och levererades 2012. IMO beviljade AQUARIUS EC-baserade (elektroklorering) system preliminärt godkännande 1.10.2012 och typgodkännande inväntas under andra kvartalet 2013.

Wärtsilä har den mest omfattande portföljen av avgasreningsreningssystem för reducering av svavelutsläpp och den längsta referenslistan på marknaden. Portföljen omfattar avgasreningssystem med öppen eller sluten cirkulation och hybridversioner. Hittills har Wärtsilä levererat eller fått beställningar på sammanlagt 47 avgasskrubbrar till 24 fartyg.

I höstas meddelade Wärtsilä Finland Oy att dess produktutvecklingsstrategi hade ändrats och att bränslecellenheten därför skulle omorganiseras. Nyckelpersoner inom Wärtsiläs bränslecellenhet har nu bildat ett nytt företag som kommer att fokusera på utvecklingen av bränslecellteknologin. Wärtsiläs minoritetsintresse i det nya företaget Convion Oy kommer att vara 19,9%, och nio före detta Wärtsiläanställda kommer att börja arbeta i företaget.

Utvecklingen av Wärtsiläs lågvarviga flerbränslemotorer framskrider i testlaboratoriet i Italien. De tester som genomfördes 2012 visade att den nya teknologin kommer att uppfylla utsläppskraven i IMO:s Tier III utan avgasreningssystem. De lågvarviga flerbränslemotorerna kommer att testas fullt ut i motortester under 2013. Den första fartygsinstallationen väntas vara klar 2014.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida