Wärtsiläs bokslutskommuniké 2012

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2011. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade totalsumman.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen samt för annan information som för rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg

Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar som trädde i kraft 1.1.2012 påverkas koncernens rapportering av följande:
- Tillägg till IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar

De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida