Förvärv 2012
Hamworthy plc
31.1.2012 förvärvade Wärtsilä samtliga aktier i och tog kontrollen över Hamworthy plc, noterat på Londonbörsens AIM-lista (Alternative Investment Market), genom en rekommenderad kontantoffert.

Den totala köpeskillingen för transaktionen var 456 miljoner euro, 825 pence kontant per varje aktie i Hamworthy.
Hamworthy är en global leverantör av specialutrustning och -tjänster till marin-, olje- och gas- samt industrisektorn. Förvärvet av Hamworthy gör det möjligt för Wärtsilä att stärka sin position som en leverantör av totala lösningar och den mest uppskattade partnern för sina kunder genom ett komplett utbud av produkter, integrerade lösningar och tjänster för marin- och offshoreindustrin. Kombinationen av Wärtsiläs och Hamworthys styrkor gör att kunderna snabbare och lättare kan sänka driftskostnaderna och uppfylla miljölagstiftningens krav.
Tabellerna nedan sammanfattar vederlagen som betalats för Hamworthy, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Totalt vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 456
Totalt överfört vederlag 456
Kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 456
Likvida medel i de förvärvade företag -67
Totalt kassaflöde från förvärvet 389
Tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 118
Materiella tillgångar 19
Varor i lager 91
Kundfordningar och övriga fordringar 81
Likvida medel 67
Tillgångar totalt 376
Avsättningar 33
Skulder till leverantörer och övriga skulder 156
Uppskjuten skatteskuld 35
Skulder totalt 221
Totala tillgångar, netto 152
Goodwill 304
De verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi, kundrelationer och varumärken) uppgick till 116 miljoner euro.

Det verkliga värdet på kundfordringar och övriga fordringar är ca 81 miljoner euro och omfattar kundfordringar och övriga fordningar till ett verkligt värde på ca 49 miljoner euro. Det verkliga värdet på kundfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det goodwillvärdet på 304 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom marin-, olje- och gas- samt industrisektorn. Den kombinerade resurs- och kompetensbasen skapar en intressant plattform för tillväxt på lång sikt på marknaden för offshore-, maringas- och miljölösningar som gynnar både aktieägarna, kunderna och medarbetarna. Den goodwill som redovisats för Hamworthy är inte avdragbar i beskattningen.
Under 2012 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 3 miljoner euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i den koncernens resultaträkningen. De totala förvärvsrelaterade kostnaderna uppgick till 3 miljoner euro.
Under elva månader fram till 31.12.2012 bidrog Hamworthy till omsättningen med 331 miljoner euro och till rörelseresultatet med 38 miljoner euro av koncernens rörelseresultat. Om förvärvet hade verkställts 1.1.2012 skulle koncernens omsättning enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 4.750 miljoner euro och koncernens rörelseresultat för perioden till 482 miljoner euro. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2012.
Övriga förvärv
1.4.2012 förvärvade Wärtsilä affärsverksamheten i MMI Boiler Management Pte Ltd., ett Singaporebaserat företag som specialiserat sig på service och underhåll av pannor för marina och industriella applikationer. Köpesumman är ca 3 miljoner euro och goodwillvärdet ca 1 miljon euro.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida