Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 2012 2011
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 826 780
Kursdifferenser 24 5
Företagsförvärv 426 64
Ökning 41 21
Avskrivningar och nedskrivningar -61 -44
Minskning och omgrupperingar 5 -1
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 1 259 826
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 472 466
Kursdifferenser 1 4
Företagsförvärv 19 15
Ökning 70 69
Avskrivningar och nedskrivningar -78 -69
Minskning och omgrupperingar -14 -10
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 470 472

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida