Koncernens balansräkning, tillgångar
MEUR 31.12.2012 31.12.2011
Anläggningstillgångar
Goodwill 942 616
Immateriella tillgångar 317 209
Materiella tillgångar 456 463
Förvaltningsfastigheter 14 9
Innehav i intresse- och samföretag 90 87
Finansiella tillgångar som kan säljas 44 39
Räntebärande placeringar 1 1
Uppskjuten skattefordran 104 119
Övriga fordringar 33 33
2 002 1 577
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 322 1 222
Räntebärande fordringar 1 1
Kundfordringar 1 128 877
Skattefordringar 27 38
Övriga fordringar 334 294
Likvida medel 225 592
3 036 3 023
Tillgångar totalt 5 038 4 600
Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder
MEUR 31.12.2012 31.12.2011
Eget kapital
Aktiekapital 336 336
Överkursfond 61 61
Omräkningsdifferens -12 2
Fond för verkligt värde 21 5
Balanserad vinst 1 392 1 233
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 1 799 1 636
Innehav utan bestämmande inflytande 26 30
Eget kapital totalt 1 824 1 666
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande lån 545 485
Uppskjuten skatteskuld 98 69
Pensionsförpliktelser 65 39
Avsättningar 38 52
Erhållna förskott 88 120
Övriga skulder 3
837 765
Kortfristiga skulder
Räntebärande lån 249 167
Avsättningar 228 215
Erhållna förskott 607 443
Skulder till leverantörer 385 348
Skatteskulder 40 55
Övriga skulder 868 941
2 377 2 169
Skulder totalt 3 214 2 934
Eget kapital och skulder totalt 5 038 4 600

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida