Koncernens resultaträkning
MEUR 2012 2011
Omsättning 4 725 4 209
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete -30 39
Tillverkning för eget bruk 15 1
Övriga intäkter 68 47
Material och tjänster -2 527 -2 285
Kostnader för ersättningar till anställda -1 096 -956
Avskrivningar och nedskrivningar -139 -113
Övriga kostnader -543 -506
Resultatandel i intresse- och samföretag 9 8
Rörelseresultat 481 445
Dividendintäkter 2 3
Ränteintäkter 4 13
Övriga finansiella intäkter 9 10
Räntekostnader -22 -18
Övriga finansiella kostnader -24 -23
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 1
Resultat före skatter 452 429
Inkomstskatter -109 -136
Räkenskapsperiodens resultat 344 293
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 339 283
Innehav utan bestämmande inflytande 5 10
344 293
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 1,72 1,44

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida