Rapport över totalresultat
MEUR 2012 2011
Räkenskapsperiodens resultat 344 293
Övriga totalresultat efter skatter:
Omräkningsdifferenser -14 -4
Finansiella tillgångar som kan säljas
värdering till verkligt värde 2 16
överförts till resultaträkningen -1
Kassaflödessäkring 14 -23
Övrigt totalresultat 1 -12
Räkenskapsperiodens totalresultat 345 281
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 340 270
Innehav utan bestämmande inflytande 5 11
345 281

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida