Resultaträkning i sammandrag, per kvartal
MEUR 10–12/2012 7–9/2012 4–6/2012 1–3/2012 10–12/2011 7–9/2011
Omsättning 1 533 1 087 1 099 1 005 1 238 851
Övriga intäkter 12 11 35 10 13 20
Kostnader -1 344 -958 -990 -889 -1 086 -758
Avskrivningar och nedskrivningar -38 -33 -35 -33 -29 -27
Resultatandel i intresse- och samföretag 7 3 -1 1 2 2
Rörelseresultat 169 110 108 94 138 88
Finansiella intäkter och kostnader -8 -11 -11 -1 -6 -5
Nettovinst på finansiella tillgångar som kan säljas 1
Resultat före skatter 161 99 98 93 131 83
Inkomstskatter -37 -23 -22 -27 -39 -30
Räkenskapsperiodens resultat 124 77 77 66 92 53
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 123 75 76 65 89 51
Innehav utan bestämmande inflytande 1 2 1 1 3 3
Totalt 124 77 77 66 92 53
Resultat per aktie hänförligt till
moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie, euro 0,62 0,38 0,38 0,33 0,45 0,26

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida