Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2011 336 61 8 12 1 221 1 638 26 1 664
Omräkningsdifferenser -6 -6 2 -4
Finansiella tillgångar som kan säljas
nettoförändring i verkligt värde efter skatt 16 16 16
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt -12 -12 -12
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter -11 -11 -11
Totalresultat -6 -7 -14 1 -12
Räkenskapsperiodens resultat 283 283 10 293
Räkenskapsperiodens totalresultat -6 -7 283 270 11 281
Betalda dividender -271 -271 -8 -279
Eget kapital 31.12.2011 336 61 2 5 1 233 1 636 30 1 666
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2012 336 61 2 5 1 233 1 636 30 1 666
Omräkningsdifferenser -14 -14 -14
Övriga förändringar -1 -1 -1
Finansiella tillgångar som kan säljas
nettoförändring i verkligt värde efter skatt 3 3 3
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter -1 -1 -1
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt 7 7 7
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter 7 7 7
Totalresultat -14 16 -1 1 1
Räkenskapsperiodens resultat 339 339 5 344
Räkenskapsperiodens totalresultat -14 16 337 340 5 345
Betalda dividender -178 -178 -9 -186
Eget kapital 31.12.2012 336 61 -12 21 1 392 1 799 26 1 824

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida