Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Inom affärsområdet Power Plant kan osäkerheten på finansmarknaden inverka på timingen av större projekt.

Affärsmiljön inom sjöfart och varvsindustri är utmanande och oron för den globala ekonomin fortsätter att skapa osäkerhet. De traditionella handelsfartygssegmenten är fortfarande utsatta för press, eftersom branschen avvaktar hur villkoren på marknaden kommer att utvecklas under 2013.

Ökande risker på finansmarknaden kan medföra negativa konsekvenser för Services orderingång. De utmanande förhållandena på handelsfartygsmarknaden är också en potentiell riskfaktor.

Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida