Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för första kvartalet uppgick till 84 miljoner euro (28). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden uppgick till 446 miljoner euro (240). Ökningen berodde främst på timingen av projekt. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 810 miljoner euro (651). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 205 miljoner euro (242). Dividender på totalt 197 miljoner euro betalades under första kvartalet. 

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 890 miljoner euro i slutet av mars 2013. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 312 miljoner euro, inklusive finska företagscertifikatsprogram på 197 miljoner euro. Nettobeloppet av räntebärande skulder var 668 miljoner euro.

Finansieringsprogrammen i slutet av mars 2013 inkluderade långfristiga lån på 578 miljoner euro och icke utnyttjade bekräftade krediter på 579 miljoner euro. Finansieringsprogrammen inkluderade även finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro.

Soliditeten var 39,0% (36,6) och skuldsättningsgraden 0,42 (0,41). Nyckeltalens jämförelsesiffror har justerats på grund av de ändrade redovisningsprinciperna för pensionsförpliktelser (IAS 19 Ersättningar till anställda). Inverkan av denna ändring beskrivs i avsnittet IFRS-tillägg.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida