Marknadsutveckling

Power Plants

God aktivitet på den gasdrivna kraftverksmarknaden

Aktiviteten på kraftverksmarknaden var god under första kvartalet 2013, och nivån på offererade MW var högre än under fjärde kvartalet 2012. Aktiviteten riktade sig fortfarande till kraftverk som drivs med naturgas. Under rapportperioden fortsatte tillväxtmarknaderna att investera i ny kraftgenereringskapacitet med stöd av den ekonomiska tillväxten. Volatiliteten i makroekonomin leder emellertid till att investeringsbeslut skjuts upp i hela kraftförsörjningssektorn.

Power Plants marknadsandel

Under 2012 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över fem MW) till 75,4 GW, en minskning med 25% jämfört med 2011 (100,8). Wärtsiläs andel av marknaden var 4,2% (3,3%).

Ship Power

Stark aktivitet inom offshore- och specialfartygssegmenten

Under första kvartalet 2013 registrerades 286 kontrakt på nya fartyg. Detta motsvarar en ökning i orderaktiviteten på ca 40% jämfört med motsvarande period 2012. Konkurrenskraftiga priser på nybyggen har lett till en del investeringar i handelsfartyg. Marknaden för gastankfartyg (LNG- och LPG-tankfartyg) var fortsatt aktiv med sammanlagt 26 registrerade kontrakt under första kvartalet 2013. Ordervolymen för offshore- och specialfartyg var fortsatt stark.

Kina och Sydkorea fick 38% respektive 39% av de fastställda kontrakten under första kvartalet 2013 enligt kompenserat bruttotonnage (CGT), medan Japan fick 13%. Sammanlagt 53 order gick till andra länder än dessa tre ledande skeppsbyggnadsländer under första kvartalet.

Ship Powers marknadsandelar

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade något till 48% (47% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer sjönk till 15% (18). Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer höll sig vid 4% (4).

Services

Positiv utveckling i Nord-, Central- och Sydamerika

Aktiviteten på servicemarknaden avtog något under första kvartalet 2013. I det stora hela var aktiviteten på marinservicemarknaden tillfredsställande, även om den var något lägre än under fjärde kvartalet 2012. Europa var fortfarande den svåraste marknaden, medan marknaden i synnerhet i USA utvecklades positivt. Efterfrågan på kraftverksrelaterade tjänster bland självständiga kraftproducenter (IPP) och elverk var fortsatt god, medan efterfrågan bland industriella kunder sjönk något.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida