Koncernchefens
översikt

”Orderingången ökade med 22% tack vare den positiva utvecklingen inom affärsområdena Power Plants och Ship Power, i synnerhet vad gäller offshoresegmentet.”

BJÖRN ROSENGREN Koncernchef

Se webcasten

Stark tillväxt i orderingången


”Början av 2013 utvecklades enligt våra förväntningar. Orderingången ökade med 22% tack vare den positiva utvecklingen inom affärsområdena Power Plants och Ship Power, i synnerhet vad gäller offshoresegmentet. Omsättningen och lönsamheten under första kvartalet påverkades av de väntat låga leveransvolymerna som främst berodde på timingen av projekt. Intresset för naturgasbaserad kraftgenerering var fortfarande stort, och Power Plants fick viktiga order från Jordanien och USA. Inom Ship Power var utvecklingen på offshore- och specialfartygsmarknaden stark. Vi fick strategiskt viktiga order på avgasreningssystem samt på heltäckande lösningar från offshoreindustrin. Det finns fortfarande intresse för serviceavtal inom marinindustrin, vilket underhållsavtalet för Viking Grace, den största passagerarfärjan i världen som drivs med flytande naturgas, är ett tecken på. Tack vare vår solida orderbok och stabila serviceverksamhet är våra utsikter för 2013 oförändrade.”

björn-autograph.png

BJÖRN ROSENGREN Koncernchef

Wärtsiläs utsikter för 2013 oförändrade

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2013 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

Centralt under rapportperioden januari-mars 2013
  • Orderingången ökade med 22% till 1.352 miljoner euro (1.109)
  • Omsättningen minskade med 12% till 882 miljoner euro (1.005)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,53 (1,10)
  • Rörelseresultat 70 miljoner euro, dvs. 8,0% av omsättningen (102 miljoner euro, dvs. 10,1%)
  • EBITA 79 miljoner euro, dvs. 8,9% av omsättningen (109 miljoner euro, dvs. 10,9%)
  • Resultat per aktie 0,37 euro (0,33)
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten 84 miljoner euro (28)
  • Orderstocken ökade med 13% och uppgick till 4.998 miljoner euro (4.409) i slutet av perioden
Nyckeltal
MEUR 1-3/2013 Justerad
1-3/2012
Förändring Justerad
2012
Orderingång 1 352 1 109 22% 4 940
Orderstock i slutet av perioden 4 998 4 409 13% 4 492
Omsättning 882 1 005 -12% 4 725
Rörelseresultat (EBITA)1 79 109 552
% av omsättningen 8,9 10,9 11,7
Rörelseresultat (EBIT)2 70 102 -31% 517
% av omsättningen 8,0 10,1 10,9
Resultat före skatter 96 93 453
Resultat/aktie, EUR 0,37 0,33 1,72
Rörelseverksamhetens kassaflöde 84 28 153
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 668 615 567
Bruttoinvesteringar 25 413 513
Nettoskuldsättningsgrad 0,42 0,41 0,32

1 EBITA visas utan engångsposter på 1 miljon euro (7) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 8 miljoner euro (8).
2 EBIT visas utan poster av engångskaraktär.

 

Nästa sida