Balansräkning i sammandrag
Justerad Justerad Justerad
MEUR 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012 1.1.2012
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 253 1 245 1 259 826
Materiella tillgångar 451 479 470 472
Innehav i intresse- och samföretag 95 88 90 87
Finansiella tillgångar som kan säljas 23 41 44 39
Uppskjuten skattefordran 122 129 112 127
Övriga fordringar 20 22 24 23
1 964 2 003 2 000 1 574
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 487 1 336 1 322 1 222
Övriga fordringar 1 334 1 223 1 489 1 209
Likvida medel 205 242 225 592
3 026 2 801 3 036 3 023
Tillgångar totalt 4 990 4 804 5 036 4 597
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 268 1 158 1 430 1 268
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 1 604 1 494 1 766 1 604
Innehav utan bestämmande inflytande 25 27 26 30
Eget kapital totalt 1 629 1 521 1 791 1 633
Långfristiga skulder
Räntebärande lån 578 522 545 485
Uppskjuten skatteskuld 92 99 95 67
Övriga skulder 235 265 228 244
905 885 868 795
Kortfristiga skulder
Räntebärande lån 312 337 249 167
Övriga skulder 2 144 2 061 2 128 2 001
2 456 2 398 2 377 2 169
Skulder totalt 3 361 3 283 3 245 2 964
Eget kapital och skulder totalt 4 990 4 804 5 036 4 597

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida