Kassaflödesanalys i sammandrag
Justerad Justerad
MEUR Q1/2013 Q1/2012 2012
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens resultat 73 66 344
Avskrivningar och nedskrivningar 32 33 139
Finansiella intäkter och kostnader -1 1 31
Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter -26 -1 -16
Resultatandel i intresse- och samföretag -5 -1 -9
Inkomstskatter 23 27 109
Förändring av rörelsekapital 14 -65 -278
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 111 60 320
Finansiella poster och skatter -27 -32 -167
Rörelseverksamhetens kassaflöde 84 28 153
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -4 -393 -402
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -20 -20 -99
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag 27 5 26
Kassaflöde från övriga investeringar 1 2 4
Investeringarnas kassaflöde 3 -405 -471
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 50 54 158
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -23 -14 -92
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar 63 169 73
Betalda dividender -199 -181 -186
Finansieringens kassaflöde -109 28 -47
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -21 -349 -365
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 225 592 592
Kursdifferenser 1 -1 -2
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 205 242 225

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida