Rapport över totalresultat
Justerad Justerad
MEUR Q1/2013 Q1/2012 2012
Rapporteringsperiodens resultat 73 66 344
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer 8 -2
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen -3 1
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 5 -1
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser -6 7 -14
Finansiella tillgångar som kan säljas
värdering till verkligt värde 1 2 3
överförts till resultaträkningen -25 -1
Kassaflödessäkring -22 7 18
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen 12 -1 -4
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -41 16 1
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter: -35 16
Rapporteringsperiodens totalresultat 37 82 344
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 36 81 339
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 5
37 82 344

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida