Resultaträkning i sammandrag, per kvartal
Justerad Justerad Justerad Justerad
MEUR 1–3/2013 10–12/2012 7–9/2012 4–6/2012 1–3/2012 10–12/2011
Omsättning 882 1 533 1 087 1 099 1 005 1 238
Övriga intäkter 7 12 11 35 10 13
Kostnader -793 -1 343 -958 -990 -889 -1 086
Avskrivningar och nedskrivningar -32 -38 -33 -35 -33 -29
Resultatandel i intresse- och samföretag 5 7 3 -1 1 2
Rörelseresultat 69 171 110 108 94 138
Finansiella intäkter och kostnader 1 -9 -11 -11 -1 -6
Nettovinst på finansiella tillgångar som kan säljas 25 1
Resultat före skatter 96 162 99 98 93 131
Inkomstskatter -23 -37 -23 -22 -27 -39
Rapporteringsperiodens resultat 73 124 77 77 66 92
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 72 123 75 76 65 89
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 2 1 1 3
73 124 77 77 66 92
Resultat per aktie hänförligt till
moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 0,37 0,62 0,38 0,38 0,33 0,45

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida