Resultaträkning i sammandrag
Justerad Justerad
MEUR Q1/2013 Q1/2012 2012
Omsättning 882 1 005 4 725
Övriga intäkter 7 10 68
Kostnader -793 -889 -4 180
Avskrivningar och nedskrivningar -32 -33 -139
Resultatandel i intresse- och samföretag 5 1 9
Rörelseresultat 69 94 483
Finansiella intäkter och kostnader 1 -1 -31
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 25 1
Resultat före skatter 96 93 453
Inkomstskatter -23 -27 -109
Rapporteringsperiodens resultat 73 66 344
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 72 65 339
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 5
73 66 344
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 0,37 0,33 1,72

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida