Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Försäkrings-
matematiska
vinster och
förluster
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2013, justerad 336 61 -12 21 -34 1 393 26 1 791
Betalda dividender -197 -2 -199
Rapporteringsperiodens totalresultat -7 -35 5 72 1 37
Eget kapital 31.3.2013 336 61 -19 -13 -29 1 268 25 1 629
Eget kapital 31.12.2011 336 61 2 5 1 233 30 1 666
Förändring i redovisningsprincip (IAS 19) -33 -33
Eget kapital 1.1.2012, justerad 336 61 2 5 -33 1 233 30 1 633
Betalda dividender -178 -3 -180
Rapporteringsperiodens totalresultat -3 12 60 68
Eget kapital 31.3.2012, justerad 336 61 -1 17 -33 1 115 27 1 521

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida