Balans, finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-juni 2013 uppgick till 122 miljoner euro (-154). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden var 508 miljoner euro (485). Ökningen berodde främst på timingen av projekt. Erhållna förskott i slutet av perioden uppgick till 838 miljoner euro (643). De likvida tillgångarna i slutet av perioden var 219 miljoner euro (148).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 889 miljoner euro (942) i slutet av juni 2013. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 341 miljoner euro, inklusive finska företagscertifikatsprogram på 239 miljoner euro. Nettobeloppet av räntebärande lån uppgick till 658 miljoner euro (790).

Finansieringsprogrammen i slutet av juni 2013 inkluderade långfristiga lån på 549 miljoner euro, icke uttagna långfristiga lån på 150 miljoner euro och icke utnyttjade bekräftade krediter på 529 miljoner euro. Finansieringsprogrammen inkluderade även finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro.

Soliditeten var 39,6% (37,6) och nettoskuldsättningsgraden 0,40 (0,50). Nyckeltalen har justerats på grund av förändringar i redovisningen av pensioner (IAS 19 Ersättningar till anställda). Effekten beskrivs i avsnittet om IFRS-tillägg.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida