Marknadsutveckling

Power Plants

Fortsatt aktivitet på den gasdrivna kraftverksmarknaden

Aktiviteten på kraftverksmarknaden var stabil under andra kvartalet 2013. MW-noteringarna var i nivå med föregående kvartal med fortsatt fokus på naturgasbaserad kraftgenerering. Under rapportperioden fortsatte tillväxtmarknaderna att investera i ny kraftgenereringskapacitet med stöd av den ekonomiska tillväxten. På grund av volatiliteten i makroekonomin uppskjuts dock investeringsbeslut fortfarande på den totala kraftverksmarknaden.

Power Plants marknadsandel

Under 2012 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över fem MW) till 75,4 GW, en minskning med 25% jämfört med 2011 (100,8). Wärtsiläs andel av marknaden var 4,2% (3,3%).

Ship Power

Marknadsaktiviteten visar tecken på återhämtning

Under andra kvartalet 2013 registrerades 383 kontrakt på nybyggen. Hittills har 749 fartyg beställts i världen under 2013. Marknadsaktiviteten steg jämfört med 2012, då 490 fartyg beställdes under första halvåret, och den genomsnittliga kvartalsvisa ordervolymen var 320 fartyg. De konkurrenskraftiga priserna på nybyggen och den förbättrade bränsleeffektiviteten hos moderna fartyg har attraherat investeringar i handelsfartyg, även om finansieringen fortfarande är ett problem. Marknaden för gastankfartyg (LNG- och LPG-tankfartyg) var fortsatt aktiv med sammanlagt 49 registrerade kontrakt under första kvartalet 2013. Marknaden för offshore- och specialiserade fartyg var fortfarande aktiv.

Kina och Sydkorea fortsatte att dominera varvsindustrin med en andel på 39% respektive 36% av alla bekräftade kontrakt 2013 enligt kompenserat bruttotonnage (CGT). Japans andel var 13%. De återstående 125 kontrakten stod för 12% av volymen i CGT och gick till andra länder.

Ship Powers marknadsandelar

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 47% (48% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer var 14% (15). Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer höll sig vid 4% (4).

Services

Stabil utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden var stabil under första hälften av 2013. Den totala marinserviceaktiviteten var tillfredsställande. Europa är fortfarande den svåraste regionen. Utvecklingen i Nord-, Central- och Sydamerika var fortsatt positiv, i synnerhet inom kraftverksservice. Marknaden för kraftverksservice var också sund i Afrika. Efterfrågan på kraftverksrelaterade tjänster bland självständiga kraftproducenter (IPP) och elverk var fortsatt god, medan efterfrågan bland industriella kunder var något lägre.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida