Koncernchefens
översikt

”Utvecklingen under andra kvartalet var hyfsad med tanke på det rådande ekonomiska läget. Omsättningen ökade med 5%, och lönsamheten var 9,6%.”

BJÖRN ROSENGREN Koncernchef

Se webcasten

Stabil utveckling under första halvåret 2013


”Utvecklingen under andra kvartalet var hyfsad med tanke det rådande ekonomiska läget. Omsättningen ökade med 5%, och lönsamheten var 9,6%. Vi fortsätter att arbeta för att uppnå våra tillväxt- och lönsamhetsmål för innevarande år. Marinmarknaderna visar vissa tecken på en återhämtning. Aktiviteten fortsatte inom offshore- och specialfartyg och de konkurrenskraftiga priserna på nybyggen samt de nya fartygens bränsleeffektivitet attraherade investeringar i handelsfartyg. Den totala orderingången var lägre än året innan, särskilt inom Power Plants där kunderna skjuter upp investeringsbesluten. Servicemarknaden har återhämtat sig något, vilket återspeglades i Services omsättning som ökade med 4%. Tack vare vår solida orderbok och stabila serviceverksamhet är våra utsikter för 2013 oförändrade.”

björn-autograph.png

BJÖRN ROSENGREN Koncernchef

Wärtsiläs utsikter för 2013 oförändrade

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2013 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

Centralt under andra kvartalet
 • Orderingången sjönk med 11% till 1.071 miljoner euro (1.198)
 • Omsättningen ökade med 5% till 1.152 miljoner euro (1.099)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,93 (1,09)
 • Rörelseresultat 111 miljoner euro, dvs. 9,6% av omsättningen (113 miljoner euro, dvs. 10,3%)
 • EBITA 119 miljoner euro, dvs. 10,3% av omsättningen (123 miljoner euro, dvs. 11,2%)
 • Resultat per aktie 0,39 euro (0,38)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 38 miljoner euro (-183)
Centralt under rapportperioden januari-juni 2013
 • Orderingången ökade med 5% till 2.424 miljoner euro (2.308)
 • Omsättningen minskade med 3% till 2.034 miljoner euro (2.104)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,19 (1,10)
 • Rörelseresultat 181 miljoner euro, dvs. 8,9% av omsättningen (215 miljoner euro, dvs. 10,2%)
 • EBITA 198 miljoner euro, dvs. 9,7% av omsättningen (232 miljoner euro, dvs. 11,0%)
 • Resultat per aktie 0,76 euro (0,72)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 122 miljoner euro (-154)
 • Orderstocken ökade med 5% och uppgick till 4.763 miljoner euro (4.515) i slutet av perioden
Nyckeltal
MEUR 4-6/2013 Justerad
4-6/2012
Förändring 1-6/2013 Justerad
1-6/2012
Förändring Justerad
2012
Orderingång 1 071 1 198 -11% 2 424 2 308 5% 4 940
Orderstock i slutet av perioden 4 763 4 515 5% 4 492
Omsättning 1 152 1 099 5% 2 034 2 104 -3% 4 725
Rörelseresultat (EBITA)1 119 123 -3% 198 232 -15% 552
% av omsättningen 10,3 11,2 9,7 11,0 11,7
Rörelseresultat (EBIT)2 111 113 -2% 181 215 -16% 517
% av omsättningen 9,6 10,3 8,9 10,2 10,9
Resultat före skatter 104 98 200 192 453
Resultat/aktie, EUR 0,39 0,38 0,76 0,72 1,72
Rörelseverksamhetens kassaflöde 38 -183 122 -154 153
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 658 790 567
Bruttoinvesteringar 49 433 513
Nettoskuldsättningsgrad 0,40 0,50 0,32

1 EBITA visas utan poster av engångskaraktär på 2 miljoner euro (13) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 16 miljoner euro (17) under rapportperioden januari-juni 2013. Under andra kvartalet uppgick posterna av engångskaraktär till 1 miljon euro (6) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (10).
2 EBIT visas utan poster av engångskaraktär.

 

Nästa sida