Nyckeltal

MEUR 4-6/2013 Justerad
4-6/2012
Förändring 1-6/2013 Justerad
1-6/2012
Förändring Justerad
2012
Orderingång 1 071 1 198 -11% 2 424 2 308 5% 4 940
Orderstock i slutet av perioden 4 763 4 515 5% 4 492
Omsättning 1 152 1 099 5% 2 034 2 104 -3% 4 725
Rörelseresultat (EBITA)1 119 123 -3% 198 232 -15% 552
% av omsättningen 10,3 11,2 9,7 11,0 11,7
Rörelseresultat (EBIT)2 111 113 -2% 181 215 -16% 517
% av omsättningen 9,6 10,3 8,9 10,2 10,9
Resultat före skatter 104 98 200 192 453
Resultat/aktie, EUR 0,39 0,38 0,76 0,72 1,72
Rörelseverksamhetens kassaflöde 38 -183 122 -154 153
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 658 790 567
Bruttoinvesteringar 49 433 513
Nettoskuldsättningsgrad 0,40 0,50 0,32

1 EBITA visas utan poster av engångskaraktär på 2 miljoner euro (13) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 16 miljoner euro (17) under rapportperioden januari-juni 2013. Under andra kvartalet uppgick posterna av engångskaraktär till 1 miljon euro (6) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (10).
2 EBIT visas utan poster av engångskaraktär.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida