Balansräkning i sammandrag
Justerad Justerad Justerad
MEUR 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 1.1.2012
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 231 1 259 1 259 826
Materiella tillgångar 437 476 470 472
Innehav i intresse- och samföretag 94 74 90 87
Finansiella tillgångar som kan säljas 17 41 44 39
Uppskjuten skattefordran 122 125 112 127
Övriga fordringar 17 22 24 23
1 918 1 997 2 000 1 574
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 498 1 421 1 322 1 222
Övriga fordringar 1 402 1 291 1 489 1 209
Likvida medel 219 148 225 592
3 120 2 860 3 036 3 023
Tillgångar totalt 5 038 4 857 5 036 4 597
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 303 1 223 1 430 1 268
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 1 639 1 559 1 766 1 604
Innehav utan bestämmande inflytande 24 28 26 30
Eget kapital totalt 1 663 1 586 1 791 1 633
Långfristiga skulder
Räntebärande lån 549 594 545 485
Uppskjuten skatteskuld 88 98 95 67
Övriga skulder 191 240 228 244
828 932 868 795
Kortfristiga skulder
Räntebärande lån 341 348 249 167
Övriga skulder 2 206 1 992 2 128 2 001
2 547 2 339 2 377 2 169
Skulder totalt 3 375 3 271 3 245 2 964
Eget kapital och skulder totalt 5 038 4 857 5 036 4 597

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida