Verkliga värden
Värdering till verkligt värde i slutet av rapporteringsperioden:
MEUR Bokvärdet av
balansposterna
Verkligt värde
Finansieringstillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas
nivå 1 2 2
nivå 3 15 15
Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 11 11
Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 5 5
Derivat (nivå 2) 7 7
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 549 556
Derivat (nivå 2) 29 29

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida