Kassaflödesanalys i sammandrag
Justerad Justerad
MEUR 1-6/2013 1-6/2012 2012
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens resultat 151 143 344
Avskrivningar och nedskrivningar 65 68 139
Finansiella intäkter och kostnader 4 11 31
Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter -28 -12 -16
Resultatandel i intresse- och samföretag -10 -9
Inkomstskatter 48 49 109
Förändring av rörelsekapital -56 -306 -278
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 175 -47 320
Finansiella poster och skatter -52 -108 -167
Rörelseverksamhetens kassaflöde 122 -154 153
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -5 -393 -402
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -40 -32 -99
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag 32 26 26
Kassaflöde från övriga investeringar 3 2 4
Investeringarnas kassaflöde -10 -397 -471
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 50 159 158
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -61 -50 -92
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar 97 179 73
Betalda dividender -200 -182 -186
Finansieringens kassaflöde -114 106 -47
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -1 -446 -365
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 225 592 592
Kursdifferenser -4 1 -2
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 219 148 225

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida