Rapport över totalresultat
Justerad Justerad
MEUR 1-6/2013 1-6/2012 2012
Rapporteringsperiodens resultat 151 143 344
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:
Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer 8 -2
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen -3 1
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 5 -1
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser -44 -6 -14
Finansiella tillgångar som kan säljas
värdering till verkligt värde 1 2 3
överförts till resultaträkningen -25 -1 -1
Kassaflödessäkring -32 -3 18
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen 15 -4
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -85 -9 1
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter -80 -9
Rapporteringsperiodens totalresultat 71 134 344
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 69 131 339
Innehav utan bestämmande inflytande 2 2 5
71 134 344

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida