Resultaträkning i sammandrag, per kvartal
Justerad Justerad Justerad Justerad
MEUR 4–6/2013 1–3/2013 10–12/2012 7–9/2012 4–6/2012 1–3/2012
Omsättning 1 152 882 1 533 1 087 1 099 1 005
Övriga intäkter 31 7 12 11 35 10
Kostnader -1 046 -793 -1 343 -958 -990 -889
Avskrivningar och nedskrivningar -32 -32 -38 -33 -35 -33
Resultatandel i intresse- och samföretag 6 5 7 3 -1 1
Rörelseresultat 110 69 171 110 108 94
Finansiella intäkter och kostnader -5 1 -9 -11 -11 -1
Nettovinst på finansiella tillgångar som kan säljas 25 1
Resultat före skatter 104 96 162 99 98 93
Inkomstskatter -25 -23 -37 -23 -22 -27
Rapporteringsperiodens resultat 79 73 124 77 77 66
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 78 72 123 75 76 65
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 1 2 1 1
79 73 124 77 77 66
Resultat per aktie hänförligt till
moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 0,39 0,37 0,62 0,38 0,38 0,33

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida