Resultaträkning i sammandrag
Justerad Justerad
MEUR 1-6/2013 1-6/2012 2012
Omsättning 2 034 2 104 4 725
Övriga intäkter 38 45 68
Kostnader -1 839 -1 880 -4 180
Avskrivningar och nedskrivningar -65 -68 -139
Resultatandel i intresse- och samföretag 10 9
Rörelseresultat 179 202 483
Finansiella intäkter och kostnader -4 -11 -31
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 25 1 1
Resultat före skatter 200 192 453
Inkomstskatter -48 -49 -109
Rapporteringsperiodens resultat 151 143 344
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 150 141 339
Innehav utan bestämmande inflytande 2 2 5
151 143 344
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 0,76 0,72 1,72

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida