Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Försäkrings-
matematiska
vinster och
förluster
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2013, justerad 336 61 -12 21 -34 1 393 26 1 791
Betalda dividender -197 -3 -200
Rapporteringsperiodens totalresultat -45 -41 6 151 2 72
Eget kapital 30.6.2013 336 61 -57 -20 -28 1 347 24 1 663
Eget kapital 31.12.2011 336 61 2 5 1 233 30 1 666
Förändring i redovisningsprincip (IAS 19) -33 -33
Eget kapital 1.1.2012, justerad 336 61 2 5 -33 1 233 30 1 633
Betalda dividender -178 -4 -182
Rapporteringsperiodens totalresultat -7 -2 -1 142 2 135
Eget kapital 30.6.2012, justerad 336 61 -5 3 -33 1 197 28 1 586

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida