Marknadsutsikter

Den allmänna makroekonomiska osäkerheten och den långsamma förväntade globala tillväxten kommer antagligen att påverka den globala kraftförsörjningsmarknaden. Den totala marknaden för kraftförsörjning baserad på naturgas och flytande bränslen kommer under 2013 sannolikt att fortsätta i samma spår som under 2012. År 2013 väntas orderaktiviteten fortfarande vara störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny kraftgenereringskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin 2013 är försiktiga även om marknadsvillkoren väntas vara bättre än under 2012. Trots den fortsatta orderaktiviteten belastas marknaden för traditionella handelsfartyg fortfarande av problem med finansiering och överkapacitet. Orderaktiviteten på dessa marknader fokuserar mer på bränsleeffektiv design och teknologi. Aktuell reglering av utsläpp skapar intressanta möjligheter för miljölösningar. Fördelningen av orderaktiviteten 2013 väntas i det stora hela likna läget 2012, som gynnade offshore- och specialfartyg. Utsikterna för efterfrågan på gas är fortsatt stabila, och LNG är ett attraktivt bränsle på grund av låg kolintensivitet, global handel och prissättning.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila. Den fortsatta ökningen i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning bidrar till att balansera verksamheten i regioner såsom Europa där marknadsläget förblir utmanande, i synnerhet på marinmarknaden. Utsikterna för offshoreservice är fortsatt positiva. Intressanta möjligheter finns inom långfristiga serviceavtal avseende gasdrivna fartyg. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortfarande god. Utsikterna för Mellanöstern och Asien förblir något positivare och stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Även utsikterna för Nord- och Sydamerika är goda vad gäller både marin- och kraftverkskunder.

 

Wärtsiläs utsikter för 2013 oförändrade 


Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2013 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida