Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Inom affärsområdet Power Plants kan osäkerheten på finansmarknaden inverka på timingen av större projekt.

Affärsmiljön inom sjöfart och varvsindustri är fortfarande en utmaning, och oron för den globala ekonomin fortsätter att skapa osäkerhet. Trots den ökade skrotningen av fartyg skjuts återhämtningen på fraktmarknaden upp på grund av överkapaciteten i de traditionella handelsfartygssegmenten. Dessutom är finansieringen utsatt för tryck i synnerhet vad gäller nya handelsfartyg, eftersom banker är försiktiga i finansieringen av projekt som saknar charteravtal.

Fortsatta risker på finansmarknaden kan medföra negativa konsekvenser för Services orderingång. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor.

Årsredovisningen för år 2012 innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida