Balans, finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-september 2013 uppgick till 261 miljoner euro (-34). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden uppgick till 488 miljoner euro (485). Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 799 miljoner euro (685). De likvida tillgångarna i slutet av perioden var 254 miljoner euro (199).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 800 miljoner euro (899) i slutet av september 2013. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 219 miljoner euro, inklusive finska företagscertifikat på 123 miljoner euro. Nettobeloppet av räntebärande lån uppgick till 534 miljoner euro (698).

Finansieringsprogrammen i slutet av september 2013 inkluderade långfristiga lån på 581 miljoner euro, icke uttagna bekräftade långfristiga lån på 100 miljoner euro och icke utnyttjade bekräftade krediter på 599 miljoner euro. Finansieringsprogrammen inkluderade även finska företagscertifikatsprogram på 700 miljoner euro.

Soliditeten var 42,0% (39,7) och skuldsättningsgraden 0,31 (0,42). Nyckeltalen har justerats på grund av förändringar i redovisningen av pensioner (IAS 19 Ersättningar till anställda). Effekten beskrivs i avsnittet om IFRS-tillägg.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida