Marknadsutveckling

Power Plants

Måttlig aktivitet på kraftverksmarknaden

Aktiviteten på kraftverksmarknaden avtog under rapportperioden. Inom kraftverksofferter var aktiviteten stabil under tredje kvartalet, och fokus låg fortfarande på naturgasdrivna kraftverk. Under rapportperioden fortsatte tillväxtmarknadernas efterfrågan på ny kraftgenereringskapacitet med stöd av den ekonomiska tillväxten. Å andra sidan har de stora valutakursfluktuationerna i flera tillväxtländer fått kunder att skjuta upp sina investeringsbeslut. På grund av volatiliteten i makroekonomin uppskjuts investeringsbeslut fortfarande på hela kraftverksmarknaden.

Power Plants marknadsandel

Under det första halvåret 2013 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över fem MW) till 18,8 GW, en minskning med 35% jämfört med motsvarande period året innan (28,8). Wärtsiläs andel av marknaden var 5,8% (4,9%).

Ship Power

God aktivitetsnivå i alla betydande fartygssegment

Under tredje kvartalet 2013 registrerades 396 kontrakt på nybyggen. Hittills har 1.341 fartyg beställts i världen under 2013. Marknadsaktiviteten har ökat avsevärt från 2012, då de kända kontrakten uppgick till 273 fartyg per kvartal i genomsnitt. Beställningsaktiviteten har varit god i alla betydande fartygssegment, vilket resulterat i en jämnare orderfördelning jämfört med 2012.

I år har motcykliska order spelat en viktig roll. De konkurrenskraftiga priserna på nybyggen och de nya fartygens förbättrade bränsleeffektivitet har attraherat investeringar i handelsfartyg. Aktiviteten har varit betydande inom produkttankfartyg, LPG-tankfartyg och stora containerfartyg. På marknaden för gastankfartyg (LNG och LPG) har 116 kontrakt hittills registrerats under 2013. Även i offshoresektorn har orderaktiviteten varit god. Orderingången inom mobila borrenheter har varit positiv, och flera order på jack-up riggar har lämnats. Marknaden för borrfartyg var fortsatt stabil, men aktiviteten är lägre än den höga beställningsnivån under 2012. Det finns fortfarande också efterfrågan på mobila produktionsenheter. Orderingången för ankarhanteringsfartyg och PSV-servicefartyg har emellertid varit lägre än under de senaste åren.

Kina och Sydkorea hade en andel på 39% respektive 36% av alla bekräftade kontrakt 2013 enligt kompenserat bruttotonnage. Japans andel var 14%.

Ship Powers marknadsandelar

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade till 49% (47% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer sjönk till 10% (14%). Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer ökade något till 5% (4%).

Services

Stabil utveckling på servicemarknaden

Servicemarknaden var fortsatt stabil under tredje kvartalet 2013. Den europeiska marinmarknaden är fortfarande utmanande, medan efterfrågan på service av LNG-tankfartyg har utvecklats väl. Serviceaktiviteten var god i Nord-, Central- och Sydamerika samt i Afrika. Efterfrågan på kraftverksrelaterad service från självständiga kraftproducenter (IPP) och elverk var fortsatt god.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida